जमीन विकणे आहे

जमीन विकणे आहे

सोलापुरमध्ये 5 एकर उस शेती विकणे आहे

भरपुर पाणी दर एकरी 8 लाख उत्पन्न

रोड टच पाण्यासाठी 1 किमी नदी रोड टच

9373754230

santsahitya.in

पत्ता:

सोलापूर, महाराष्ट्र, भारत.

Post Views: 407 views

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *