बेदाणा विकणे आहे

बेदाणा विकणे आहे चांगल्या प्रतीची बेदाणा तयार आहे