कांदा विकणे आहे 

कांदा विकणे आहे  500किट्ल ऊनाळ कादां साईज मोटी चागला व टिकाऊ