कोबी विकणे आहे

कोबी विकणे आहे चांगल्या प्रतीची सेंट प्रकारची पाच टन कोबी विकणे आहे