खते, कीटकनाशक, बियाणे मोफत सल्ला.

सविस्तर माहिती

खते, कीटकनाशक, बियाणे मोफत सल्ला.

सर्व पिका संबंधी  सल्ला दिला जाईल . कीटकनाशक, बुर्शीनाशक, रासायनिक खते, जैविक व नैसर्गिक खाता  विषयी सल्ला दिला जाईल. बियाना विषयी संबधी सल्ला देखील दिला जाईल.  सल्लार BASF मध्ये कार्यरत आहेत.