पेरू विकणे आहे

पेरू विकणे आहे उत्तम प्रतीचे ७०० झाडाचे पेरू विकणे आहे जी-विलास verity(जात) आहेत. 5-10 दिवसात माल निघेल.