कॅरेट विकणे आहे

कॅरेट विकणे आहे 15किलो चे निलकमल चे 200 कॅरेट आहेत