जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 3 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 94 2350 2650 2500
ज्वारी लोकल क्विंटल 78 2200 2400 2300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 27 1800 2150 2000
मका लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
हरभरा लोकल क्विंटल 363 5700 6475 6215
हरभरा चाफा क्विंटल 300 5400 6500 6350
मूग मोगली क्विंटल 3 7000 7500 7250
तूर लाल क्विंटल 742 9950 11363 10594
तूर माहोरी क्विंटल 300 10400 11305 11200
उडीद लोकल क्विंटल 6 7000 7250 7125
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 10 5800 6300 6050
सोयाबिन लोकल क्विंटल 2058 4250 4325 4287
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 703 3700 4325 4250
तील पांढरा क्विंटल 4 11000 11500 11250
उस लोकल क्विंटल 150 400 600 500
आंबा लोकल क्विंटल 150 2400 2800 2600
अननस --- नग 249 30 40 35
चिकु लोकल क्विंटल 30 3400 3800 3600
डाळींब --- क्विंटल 170 4000 6000 5000
लिंबू लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
मोसंबी लोकल क्विंटल 39 1800 2200 2000
पपई लोकल क्विंटल 48 700 1200 950
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 24 10000 13000 11500
आले हायब्रीड क्विंटल 78 6000 8000 7000
बटाटा लोकल क्विंटल 648 2000 2400 2200
बीट हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2000 1800
भेडी --- क्विंटल 18 1600 2000 1800
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 14 2200 2800 2500
ढेमसे लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 20 3600 4000 3800
गाजर हायब्रीड क्विंटल 12 1800 2000 1900
गवार --- क्विंटल 10 2800 3200 3000
काकडी लोकल क्विंटल 14 1800 2200 2000
कांदा लोकल क्विंटल 399 2800 3400 3100
कारली लोकल क्विंटल 14 2400 2600 2500
कोबी लोकल क्विंटल 30 1800 2000 1900
कोहळा --- क्विंटल 10 600 1000 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
लसूण लोकल क्विंटल 120 12000 16000 14000
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 46 1200 2400 1800
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 18 2800 3200 3000
पालक लोकल क्विंटल 90 1000 1200 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 69 3600 4000 3800
वांगी लोकल क्विंटल 30 700 1000 850
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 39 2400 3000 2700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7048
15/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 3 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 77 2325 2650 2473
ज्वारी लोकल क्विंटल 60 2200 2450 2325
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 2150 2150 2150
मका लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
हरभरा लोकल क्विंटल 537 5700 6450 6203
हरभरा चाफा क्विंटल 300 5400 6400 6250
मूग मोगली क्विंटल 3 7000 7500 7250
तूर लाल क्विंटल 1051 10000 11400 10625
तूर माहोरी क्विंटल 300 10500 11380 11200
उडीद लोकल क्विंटल 3 7000 7250 7125
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 16 5600 6300 5950
सोयाबिन लोकल क्विंटल 1629 4200 4278 4239
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 575 3700 4325 4238
तील पांढरा क्विंटल 4 11000 12000 11500
आंबा लोकल क्विंटल 150 2400 2600 2500
अननस --- नग 198 30 40 35
चिकु लोकल क्विंटल 30 3200 4000 3600
डाळींब --- क्विंटल 195 5000 6000 5500
लिंबू लोकल क्विंटल 18 2400 2600 2500
मोसंबी लोकल क्विंटल 39 1800 2200 2000
पपई लोकल क्विंटल 69 800 1000 900
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 18 9000 12000 10500
आले हायब्रीड क्विंटल 120 6000 9000 7500
बटाटा लोकल क्विंटल 348 2000 2400 2200
बीट हायब्रीड क्विंटल 15 1800 2000 1900
भेडी --- क्विंटल 14 1800 2000 1900
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 10 2400 2800 2600
ढेमसे लोकल क्विंटल 12 2600 3000 2800
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 30 3400 3800 3600
गाजर हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2000 1800
गवार --- क्विंटल 14 2800 3000 2900
काकडी लोकल क्विंटल 19 2000 2200 2100
कांदा लोकल क्विंटल 198 2600 3400 3000
कारली लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2400
कोबी लोकल क्विंटल 40 1800 2000 1900
कोहळा --- क्विंटल 10 600 1000 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
लसूण लोकल क्विंटल 108 13000 16000 14500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 30 1600 2800 2200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 10 2600 3000 2800
पालक लोकल क्विंटल 78 800 1200 1000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 60 3400 3800 3600
वांगी लोकल क्विंटल 40 600 1000 800
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 21 3800 4400 4100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 49 2400 3000 2700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6351
14/07/2024
उस लोकल क्विंटल 150 400 600 500
आंबा लोकल क्विंटल 150 2800 4000 3400
अननस --- नग 198 40 50 45
चिकु लोकल क्विंटल 30 2800 3400 3100
डाळींब --- क्विंटल 304 4000 5000 4500
लिंबू लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
मोसंबी लोकल क्विंटल 39 1800 2400 2100
पपई लोकल क्विंटल 60 700 1000 850
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 18 8000 12000 10000
आले हायब्रीड क्विंटल 108 6000 8000 7000
बटाटा लोकल क्विंटल 400 2000 2400 2200
बीट हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2000 1900
भेडी --- क्विंटल 14 1800 2000 1900
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 10 2400 2800 2600
ढेमसे लोकल क्विंटल 15 2000 2400 2200
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 40 3200 3400 3300
गाजर हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2200 2000
गवार --- क्विंटल 12 2800 3200 3000
काकडी लोकल क्विंटल 15 1600 1800 1700
कांदा लोकल क्विंटल 199 2600 3600 3100
कारली लोकल क्विंटल 15 2200 2600 2400
कोबी लोकल क्विंटल 48 1600 1800 1700
कोहळा --- क्विंटल 11 700 1200 950
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
लसूण लोकल क्विंटल 90 12000 15000 13500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 30 1600 2800 2200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 15 2600 2800 2700
पालक लोकल क्विंटल 69 800 1200 1000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 90 2800 3400 3100
वांगी लोकल क्विंटल 49 800 1000 900
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 69 2400 3000 2700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2104
13/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 3 2500 2800 2650
गहू --- क्विंटल 25 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 87 2500 2800 2650
ज्वारी लोकल क्विंटल 15 2200 2500 2350
मका लाल क्विंटल 3 2000 2125 2062
हरभरा लोकल क्विंटल 714 6000 6450 6225
हरभरा चाफा क्विंटल 300 5400 6500 6350
मूग मोगली क्विंटल 30 7000 7500 7250
तूर लाल क्विंटल 813 11000 11550 11275
तूर माहोरी क्विंटल 500 10400 11605 11400
उडीद लोकल क्विंटल 3 7000 7300 7150
सोयाबिन --- क्विंटल 15 4250 4300 4275
सोयाबिन लोकल क्विंटल 2109 4200 4275 4237
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 500 3400 4335 4250
तील पांढरा क्विंटल 3 11000 11750 11375
उस लोकल क्विंटल 198 400 600 500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 100 2400 2600 2500
अननस --- नग 150 30 40 35
चिकु लोकल क्विंटल 26 3000 3600 3300
डाळींब --- क्विंटल 240 4000 6000 5000
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1800 2600 2200
मोसंबी लोकल क्विंटल 28 1800 2400 2100
पपई लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 38 9000 12000 10500
आले हायब्रीड क्विंटल 69 7000 9000 8000
बटाटा लोकल क्विंटल 514 2200 2400 2300
बीट हायब्रीड क्विंटल 15 1600 2000 1800
भेडी --- क्विंटल 18 1600 2000 1800
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 18 2000 2600 2300
ढेमसे लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2400
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 30 3400 3600 3500
गाजर हायब्रीड क्विंटल 12 1600 2000 1800
गवार --- क्विंटल 10 2600 2800 2700
काकडी लोकल क्विंटल 10 1800 2200 2000
कांदा लोकल क्विंटल 300 2800 3600 3200
कारली लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
कोबी लोकल क्विंटल 60 1400 1800 1600
कोहळा --- क्विंटल 10 700 1000 850
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 30 2000 4000 3000
लसूण लोकल क्विंटल 136 13000 16000 14500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 18 1600 2800 2200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 14 2800 3000 2900
पालक लोकल क्विंटल 90 1200 1400 1300
टोमॅटो लोकल क्विंटल 79 3000 3500 3250
वांगी लोकल क्विंटल 49 700 1000 850
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 28 4000 4400 4200
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 39 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7401
12/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 3 2500 2800 2650
गहू --- क्विंटल 40 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 95 2350 2650 2485
गहू हायब्रीड क्विंटल 40 1800 2450 2250
गहू १५५३ क्विंटल 5 2250 2250 2250
ज्वारी --- क्विंटल 18 2200 2400 2300
ज्वारी लोकल क्विंटल 13 2200 2500 2350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 1800 2350 2160
मका लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
हरभरा लोकल क्विंटल 696 5750 6475 6240
हरभरा चाफा क्विंटल 500 5975 6478 6325
मूग मोगली क्विंटल 3 7000 7500 7250
तूर --- क्विंटल 10 11500 11700 11600
तूर लाल क्विंटल 1448 10400 11542 10992
तूर माहोरी क्विंटल 600 10400 11685 11450
उडीद लोकल क्विंटल 3 7000 7350 7175
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 61 5500 6400 5950
सोयाबिन --- क्विंटल 68 4200 4300 4250
सोयाबिन लोकल क्विंटल 2328 4150 4280 4215
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1851 3888 4365 4288
तील पांढरा क्विंटल 27 11500 12200 11850
आले हायब्रीड क्विंटल 120 8000 10000 9000
बटाटा लोकल क्विंटल 795 2000 2400 2200
बीट हायब्रीड क्विंटल 18 1600 1800 1700
भेडी --- क्विंटल 14 1600 2000 1800
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 14 2400 2600 2500
ढेमसे लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 3200 3600 3400
गाजर हायब्रीड क्विंटल 14 1800 2200 2000
गवार --- क्विंटल 10 2800 3200 3000
काकडी लोकल क्विंटल 13 1600 2000 1800
कांदा लोकल क्विंटल 399 2600 3400 3000
कारली लोकल क्विंटल 12 2200 2400 2300
कोबी लोकल क्विंटल 60 1200 1600 1400
कोहळा --- क्विंटल 10 600 1000 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 20 3000 3200 3100
लसूण लोकल क्विंटल 138 14000 16000 15000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 14 2400 2800 2600
पालक लोकल क्विंटल 108 800 1200 1000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 90 3000 3400 3200
वांगी लोकल क्विंटल 60 700 1000 850
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 76 2400 3000 2700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9877
11/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 3 2500 2750 2625
गहू --- क्विंटल 729 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 67 2350 2675 2475
ज्वारी --- क्विंटल 180 2200 2300 2250
ज्वारी लोकल क्विंटल 42 2200 2500 2350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 1850 2400 2150
मका ---- क्विंटल 2 2100 2100 2100
मका लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
हरभरा --- क्विंटल 196 6200 6400 6300
हरभरा लोकल क्विंटल 528 5883 6457 6260
मूग मोगली क्विंटल 3 7000 7550 7275
तूर --- क्विंटल 159 10405 11625 11447
तूर लाल क्विंटल 1130 10500 11558 11067
उडीद लोकल क्विंटल 3 6800 7300 7050
सोयाबिन --- क्विंटल 804 4200 4350 4275
सोयाबिन लोकल क्विंटल 2136 4200 4300 4250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 112 3930 4318 4282
तील पांढरा क्विंटल 90 11000 12000 11500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 120 2400 2800 2600
अननस --- नग 195 30 40 35
चिकु लोकल क्विंटल 24 3000 3800 3400
डाळींब --- क्विंटल 255 5000 6000 5500
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1800 2200 2000
मोसंबी लोकल क्विंटल 24 1800 2400 2100
पपई लोकल क्विंटल 69 1000 1400 1200
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 30 1600 2400 2000
बैल --- नग 49 45600 55600 52300
बैल लोकल नग 88 5000 20000 10705
गाय लोकल नग 13 15000 30000 18077
म्हैस लोकल नग 5 15000 40000 27000
शेळ्या लोकल नग 46 2000 7500 3500
बकरा --- नग 36 4560 5560 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6745
10/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 3 2500 2800 2650
गहू --- क्विंटल 50 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 69 2350 2725 2475
गहू हायब्रीड क्विंटल 50 1800 2450 2250
ज्वारी लोकल क्विंटल 19 2200 2500 2350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1800 2300 2140
मका लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
हरभरा लोकल क्विंटल 527 5750 6428 6206
हरभरा चाफा क्विंटल 405 5700 6405 6225
मूग मोगली क्विंटल 5 7000 7500 7250
तूर लाल क्विंटल 1049 10593 11760 11268
तूर माहोरी क्विंटल 300 10400 11635 11400
उडीद लोकल क्विंटल 3 7000 7300 7150
सोयाबिन --- क्विंटल 330 4200 4300 4250
सोयाबिन लोकल क्विंटल 2013 4250 4325 4287
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1153 3919 4354 4271
तील पांढरा क्विंटल 28 11500 12300 11900
उस लोकल क्विंटल 174 600 700 650
आंबा तोतापुरी क्विंटल 60 2600 3000 2800
चिकु लोकल क्विंटल 18 3000 3600 3300
डाळींब --- क्विंटल 212 6000 7000 6500
लिंबू लोकल क्विंटल 14 1800 2200 2000
मोसंबी लोकल क्विंटल 18 2000 2600 2300
पपई लोकल क्विंटल 48 1200 1400 1300
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 30 8000 12000 10000
आले हायब्रीड क्विंटल 99 6000 9000 7500
बटाटा लोकल क्विंटल 498 2000 2400 2200
बीट हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2000 1800
भेडी --- क्विंटल 15 1600 2200 1900
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 18 2200 2400 2300
ढेमसे लोकल क्विंटल 10 2000 2600 2300
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 30 3200 3800 3500
गाजर हायब्रीड क्विंटल 12 1800 2000 1900
गवार --- क्विंटल 10 2200 2800 2500
काकडी लोकल क्विंटल 10 2000 2200 2100
कांदा लोकल क्विंटल 199 2600 3200 2900
कारली लोकल क्विंटल 13 2000 2600 2300
कोबी लोकल क्विंटल 70 1600 2000 1800
कोहळा --- क्विंटल 20 800 1200 1000
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 19 3000 5000 4000
लसूण लोकल क्विंटल 78 13000 16000 14500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 18 2400 3200 2800
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 14 2600 2800 2700
पालक लोकल क्विंटल 60 1200 1400 1300
टोमॅटो लोकल क्विंटल 120 2800 3200 3000
वांगी लोकल क्विंटल 40 800 1000 900
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 34 3800 4200 4000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 48 3000 5000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8035
09/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 3 2500 2800 2650
गहू --- क्विंटल 30 2500 2800 2650
गहू लोकल क्विंटल 124 2333 2617 2458
गहू हायब्रीड क्विंटल 100 1800 2550 2000
गहू १५५३ क्विंटल 12 2325 2325 2325
ज्वारी लोकल क्विंटल 12 2200 2500 2350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 310 1900 2328 2130
मका लाल क्विंटल 3 2000 2125 2062
हरभरा --- क्विंटल 40 6200 6400 6300
हरभरा लोकल क्विंटल 594 5767 6325 6131
हरभरा चाफा क्विंटल 400 5700 6393 6250
मूग मोगली क्विंटल 3 7000 7500 7250
तूर --- क्विंटल 22 11500 12000 11750
तूर लाल क्विंटल 1180 10550 11594 11102
तूर माहोरी क्विंटल 300 10400 11690 11500
उडीद लोकल क्विंटल 3 6700 7300 7000
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 27 5500 6100 5800
सोयाबिन --- क्विंटल 568 4200 4350 4275
सोयाबिन लोकल क्विंटल 2313 4250 4350 4300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1350 3974 4374 4270
तील पांढरा क्विंटल 3 11500 12200 11850
उस लोकल क्विंटल 150 600 800 700
आंबा तोतापुरी क्विंटल 90 2800 3400 3100
अननस --- नग 259 40 50 45
चिकु लोकल क्विंटल 14 3200 4200 3700
डाळींब --- क्विंटल 174 5000 7000 6000
जांभूळ लोकल क्विंटल 39 5000 6000 5500
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1600 2200 1900
मोसंबी लोकल क्विंटल 18 2000 2600 2300
पपई लोकल क्विंटल 69 1000 1400 1200
आले हायब्रीड क्विंटल 108 7000 10000 8500
बटाटा लोकल क्विंटल 600 1600 2400 2000
बीट हायब्रीड क्विंटल 12 1600 1800 1700
भेडी --- क्विंटल 14 1600 2000 1800
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
ढेमसे लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 2800 3600 3200
गाजर हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
गवार --- क्विंटल 10 2400 2800 2600
काकडी लोकल क्विंटल 10 1400 2000 1700
कांदा लोकल क्विंटल 249 2800 3400 3100
कारली लोकल क्विंटल 10 2600 3000 2800
कोबी लोकल क्विंटल 60 1000 1400 1200
कोहळा --- क्विंटल 15 800 1000 900
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
लसूण लोकल क्विंटल 129 12000 15000 13500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
पालक लोकल क्विंटल 90 800 1200 1000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 138 2600 2800 2700
वांगी लोकल क्विंटल 49 700 1200 950
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 42 4000 4200 4100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 30 4000 6000 5000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9657

शेअर करा