जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 16 2251 2350 2300
गहू --- क्विंटल 37 2501 2794 2638
ज्वारी --- क्विंटल 8 1750 1750 1750
हरभरा --- क्विंटल 8 7401 8231 7878
मूग --- क्विंटल 1 6600 6600 6600
सोयाबिन --- क्विंटल 15 3300 4320 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 85
15/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 10 2460 2460 2460
गहू --- क्विंटल 2 2947 2947 2947
ज्वारी दादर क्विंटल 4 2500 2500 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16
11/07/2024
गहू --- क्विंटल 8 1800 1800 1800
ज्वारी --- क्विंटल 6 2100 2100 2100
सोयाबिन --- क्विंटल 10 4260 4325 4300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24
10/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 22 2385 2385 2385
गहू --- क्विंटल 47 2400 2825 2700
ज्वारी दादर क्विंटल 4 2400 2700 2550
मका लाल क्विंटल 4 2550 2550 2550
हरभरा --- क्विंटल 43 7699 8286 8000
मिरची (लाल) ओली क्विंटल 13 1500 8383 4900
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 133
09/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 7 2241 2241 2241
गहू --- क्विंटल 24 2606 2686 2649
ज्वारी --- क्विंटल 9 2263 2276 2263
ज्वारी दादर क्विंटल 11 2925 2925 2925
हरभरा --- क्विंटल 4 6250 6867 6250
मूग --- क्विंटल 1 7500 7500 7500
सोयाबिन --- क्विंटल 58 4290 4340 4325
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 114
08/07/2024
बाजरी --- क्विंटल 55 2188 2298 2238
गहू --- क्विंटल 33 2425 2650 2550
ज्वारी --- क्विंटल 40 1750 2180 1950
मका पिवळी क्विंटल 2 2250 2250 2250
मका लाल क्विंटल 13 1930 2173 2050
हरभरा --- क्विंटल 17 5500 7300 5500
मूग --- क्विंटल 2 7000 7000 7000
सोयाबिन --- क्विंटल 107 3776 3873 3826
सुर्यफुल --- क्विंटल 6 4225 4350 4300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 275

शेअर करा