जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2024
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2036 6700 7560 6955
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 60 6800 7300 7150
गहू लोकल क्विंटल 32 1900 2430 2230
हरभरा लोकल क्विंटल 629 4500 6490 5500
तूर लाल क्विंटल 458 8900 12000 10100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1384 2700 4595 3700
तील पांढरा क्विंटल 138 10000 11575 11000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4737
19/06/2024
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2403 6467 7468 7033
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 51 6800 7300 7150
गहू लोकल क्विंटल 140 2125 2498 2340
हरभरा लोकल क्विंटल 1006 5575 6510 6100
तूर लोकल क्विंटल 46 10450 11225 10875
तूर लाल क्विंटल 751 10225 11528 10883
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 820 5200 6800 6540
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2298 3534 4432 4125
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7515
18/06/2024
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2070 6600 7500 7017
गहू लोकल क्विंटल 308 2127 2472 2318
ज्वारी लोकल क्विंटल 2 2130 2130 2130
हरभरा लोकल क्विंटल 1582 5392 6467 5967
तूर लोकल क्विंटल 14 10250 11375 10950
तूर लाल क्विंटल 877 9950 11865 10800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3362 3505 4459 4156
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8215
17/06/2024
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 374 6700 7300 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 374
16/06/2024
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 447 6700 7300 7000
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 61 6850 7300 7150
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 508
15/06/2024
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1505 6133 7553 7117
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 60 6850 7350 7200
गहू लोकल क्विंटल 158 2075 2435 2310
हरभरा लोकल क्विंटल 1724 5383 6515 6017
तूर लाल क्विंटल 708 10233 11953 11070
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2030 3233 4453 4100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6185
14/06/2024
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2180 6267 7550 7060
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 126 6850 7350 7150
गहू लोकल क्विंटल 435 2058 2517 2392
हरभरा --- क्विंटल 60 6000 6450 6200
हरभरा लोकल क्विंटल 1687 5628 6522 6133
तूर लोकल क्विंटल 25 10325 11395 10950
तूर लाल क्विंटल 883 10098 11692 10858
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3766 3573 4365 4164
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9162
13/06/2024
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 636 6700 7300 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 2065 6267 7537 7105
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 156 6800 7300 7150
गहू लोकल क्विंटल 316 2040 2485 2300
हरभरा लोकल क्विंटल 1136 5380 6653 5975
तूर लोकल क्विंटल 25 10540 11655 11000
तूर लाल क्विंटल 786 9400 12500 10700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2386 3765 4418 4124
तील पांढरा क्विंटल 850 9600 11250 11000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8356
12/06/2024
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 357 6700 7300 7000
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1965 6267 7530 7000
कापूस ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 67 6800 7300 7150
गहू लोकल क्विंटल 221 2092 2398 2243
हरभरा --- क्विंटल 71 6000 6500 6400
हरभरा लोकल क्विंटल 1196 5407 6542 6033
तूर लोकल क्विंटल 13 10440 11350 10950
तूर लाल क्विंटल 988 10403 11993 11167
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1900 4800 6300 5550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3089 3745 4402 4135
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9867

शेअर करा