बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे ढो.मिरची बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 55 1500 2000 1600
खेड-चाकण --- क्विंटल 160 2000 5000 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 1000 2500 1800
भुसावळ --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 319 3125 6250 3750
कराड हायब्रीड क्विंटल 48 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 4000 5000 4750
राहता लोकल क्विंटल 6 1500 4000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
26/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 11 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 94 2000 4000 3000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 2000 2400 2200
भुसावळ --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 322 3125 5625 4190
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 326 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 12 4100 4200 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 278 2000 4400 3200
राहता लोकल क्विंटल 12 1000 2500 1700
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2000 3200 2700
25/05/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 23 1200 1800 1500
मंचर --- क्विंटल 17 1000 3500 2250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 1400 2000 1500
सातारा --- क्विंटल 11 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 442 2500 4500 3440
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1500 2200 1800
पुणे लोकल क्विंटल 228 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 244 1000 4000 3000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 1000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4500 4325
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 3500 5000 4500
राहता लोकल क्विंटल 13 1200 4000 2600
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 3000 3500 3350
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 4000 5000 4500
24/05/2023
अकलुज --- क्विंटल 18 2500 3000 2800
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 4 2000 2000 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 20 800 1500 1150
राहूरी --- क्विंटल 3 1500 5500 3500
खेड-चाकण --- क्विंटल 100 3000 5000 4000
मंचर --- क्विंटल 5 1200 3500 2350
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 1500 2500 2000
सातारा --- क्विंटल 12 4000 4500 4250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 371 3750 5625 4750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 328 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 194 1000 4110 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 514 2000 4000 3000
पेन लोकल क्विंटल 108 6600 6800 6600
राहता लोकल क्विंटल 10 500 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
23/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 11 2500 2500 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 36 1300 2200 1750
राहूरी --- क्विंटल 3 1500 5500 3500
खेड-चाकण --- क्विंटल 170 3000 5000 4000
मंचर --- क्विंटल 6 1000 3500 2250
सातारा --- क्विंटल 11 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 526 2500 5625 4060
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 238 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 214 1000 3300 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 592 2000 4000 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 100 3500 4500 4000
राहता लोकल क्विंटल 9 1500 4000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 1 5500 6500 6000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 9 3000 4500 3700
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
22/05/2023
अकलुज --- क्विंटल 25 1000 2500 2000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 74 1500 2300 1900
मंचर --- क्विंटल 9 1200 3000 2100
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 1500 2000 1750
घोटी --- क्विंटल 60 1400 1600 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 515 2625 4060 3125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4200 6200 5200
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 900 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 164 1000 3110 2500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 8 1500 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 381 2000 3600 2800
21/05/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 14 2000 3000 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 15 1200 1600 1400
राहूरी --- क्विंटल 2 2500 4500 3500
मंचर --- क्विंटल 15 1000 3700 2350
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 1400 1500 1450
सातारा --- क्विंटल 22 4000 4500 4250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 465 3125 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4200 6200 5200
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 3500 4000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 341 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 194 1000 3000 2200
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
राहता लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 2500 4000 3200
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
20/05/2023
अकलुज --- क्विंटल 15 1500 2000 1800
धाराशिव --- क्विंटल 3 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 11 2000 2000 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 52 1200 1600 1400
राहूरी --- क्विंटल 2 2500 4500 3500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
घोटी --- क्विंटल 120 1600 1800 1700
सातारा --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 374 1875 3750 2805
कराड हायब्रीड क्विंटल 51 1000 1200 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 230 1000 3700 2300
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 15 1510 3510 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 526 2000 3600 2800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3500 2800
राहता लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500

मिरची बाजार भाव, ढोबळी मिर्ची, ढोबळी मिरची, ढोबळी मिरची बाजार भाव, Shimlaखात्रीशीर जाहिराती