बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे गहू बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
शहादा --- क्विंटल 69 1900 2281 2231
सावनेर --- क्विंटल 155 2000 2400 2250
कन्न्ड --- क्विंटल 23 1900 2361 2130
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2200 3000 2800
राहता --- क्विंटल 118 1900 2386 2150
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 494 2051 2337 2281
शेवगाव २१८९ क्विंटल 158 2000 2450 2450
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 34 2200 2491 2370
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 17 1800 2200 2000
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2400 2700 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 200 2041 2400 2381
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2800 3000 2950
भोकरदन लोकल क्विंटल 185 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 86 2000 2200 2100
मलकापूर लोकल क्विंटल 50 2200 2300 2225
रावेर लोकल क्विंटल 207 1951 2380 2180
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 2200 2400 2300
सोलापूर शरबती क्विंटल 1994 2285 3550 2680
पुणे शरबती क्विंटल 438 4100 4500 4300
नागपूर शरबती क्विंटल 756 2800 3000 2950
31/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 476 2000 2450 2225
शहादा --- क्विंटल 15 2201 2385 2362
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 162 1900 2300 2150
कळवण --- क्विंटल 20 2100 2350 2250
भोकर --- क्विंटल 16 1850 2525 2188
सावनेर --- क्विंटल 71 1800 2086 1975
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 70 3100 3100 3100
कन्न्ड --- क्विंटल 18 1900 3300 2600
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2000 2800 2500
मानोरा --- क्विंटल 39 1900 2100 2015
राहता --- क्विंटल 64 2040 2355 2200
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 25 2250 2250 2250
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 290 2121 2450 2360
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 39 2100 2651 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 189 2000 2400 2400
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 1900 2000 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 18 2070 2536 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 34 2140 3041 2501
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 78 2000 2700 2400
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 32 2075 3000 2800
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 134 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 300 2100 2400 2375
यावल हायब्रीड क्विंटल 68 2300 2800 2600
अकोला लोकल क्विंटल 21 1942 1942 1942
धुळे लोकल क्विंटल 506 2075 2800 2252
सांगली लोकल क्विंटल 625 2750 3800 3275
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2000 2178 2134
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 122 2000 2411 2205
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 268 1800 2450 2060
मुंबई लोकल क्विंटल 8846 2700 5000 3800
वर्धा लोकल क्विंटल 289 2175 2620 2450
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 87 2000 2200 2100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 90 1950 2250 2105
मलकापूर लोकल क्विंटल 60 1950 2160 2100
सटाणा लोकल क्विंटल 83 1900 2500 2252
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 180 1900 2100 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2500 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 122 2000 2270 2130
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 2000 2700 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 510 2600 3000 2800
साक्री लोकल क्विंटल 195 2050 2420 2250
तळोदा लोकल क्विंटल 245 1992 2450 2337
तासगाव लोकल क्विंटल 24 2350 2540 2430
पाथरी लोकल क्विंटल 58 1850 2811 2011
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 325 2050 2295 2100
पुलगाव लोकल क्विंटल 15 1900 2231 2100
जालना नं. ३ क्विंटल 114 2000 2600 2100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 63 2330 3101 2800
केज पिवळा क्विंटल 54 2400 2861 2601
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 2035 2280 3540 2680
अकोला शरबती क्विंटल 332 2500 3200 2850
पुणे शरबती क्विंटल 440 4100 4500 4300
नागपूर शरबती क्विंटल 1064 2800 3000 2950
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4000 3750
30/03/2023
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 328 2000 2525 2271
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 150 1900 2300 2150
श्रीगोंदा --- क्विंटल 48 2100 2300 2200
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 28 2100 2300 2200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 85 1961 2100 2000
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 252 2200 2730 2374
राहता --- क्विंटल 95 2011 2401 2300
जळगाव १४७ क्विंटल 13 2115 2115 2115
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 59 2200 2200 2200
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 9 2301 2301 2301
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 14 1900 2000 2000
दौंड २१८९ क्विंटल 583 2100 2700 2200
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 189 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 150 2020 2500 2340
यावल हायब्रीड क्विंटल 39 2300 2800 2600
धुळे लोकल क्विंटल 870 2090 2670 2255
मुंबई लोकल क्विंटल 1084 2600 5000 3800
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 47 1900 2050 2000
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 10 2000 2100 2000
तळोदा लोकल क्विंटल 47 2000 2250 2100
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 2005 2285 3545 2685
पुणे शरबती क्विंटल 437 4000 4500 4250
29/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 142 2000 2575 2287
शहादा --- क्विंटल 12 2193 2193 2193
दोंडाईचा --- क्विंटल 3759 1700 2460 2351
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 80 2176 2326 2265
बार्शी --- क्विंटल 30 2400 2700 2700
नंदूरबार --- क्विंटल 596 1900 2570 2225
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 151 1900 2250 2100
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 34 1900 2400 2100
पाचोरा --- क्विंटल 270 2051 2450 2231
भोकर --- क्विंटल 7 1950 2000 1975
कारंजा --- क्विंटल 1500 1935 2205 2125
सावनेर --- क्विंटल 175 1775 2350 2200
श्रीगोंदा --- क्विंटल 172 2100 2400 2250
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 20 2100 2400 2300
श्रीरामपूर --- क्विंटल 90 1800 2400 2300
करमाळा --- क्विंटल 20 1850 2725 2300
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 731 2175 2851 2450
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 615 3150 3150 3150
वसई --- क्विंटल 405 2850 3750 3460
अक्कलकुआ --- क्विंटल 275 2030 2310 2200
कन्न्ड --- क्विंटल 64 1900 3300 2600
तुळजापूर --- क्विंटल 95 2200 2800 2500
मानोरा --- क्विंटल 5 2051 2051 2051
आष्टी (वर्धा) --- क्विंटल 68 2000 2250 2100
राहता --- क्विंटल 175 2025 2431 2340
जळगाव १४७ क्विंटल 99 2100 2475 2450
लासलगाव २१८९ क्विंटल 1226 2000 2800 2300
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 421 2076 2353 2165
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1600 1850 1700
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 77 2100 2512 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 90 2000 2500 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 19 1900 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 29 1900 2450 2261
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 25 1900 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 95 2080 2900 2500
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 11 2000 2500 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 88 2300 3811 3000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 157 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 300 2000 2450 2351
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 6252 6252 6252
मुरुम बन्सी क्विंटल 5 2102 2102 2102
यावल हायब्रीड क्विंटल 15 2300 2820 2600
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 102 1500 2600 2500
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 180 2150 2470 2200
अकोला लोकल क्विंटल 429 1900 2760 2425
धुळे लोकल क्विंटल 802 2015 2530 2226
सांगली लोकल क्विंटल 500 2700 3500 3100
परभणी लोकल क्विंटल 50 2400 3000 2650
मालेगाव लोकल क्विंटल 907 1800 2551 2248
नागपूर लोकल क्विंटल 778 2000 2176 2132
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 118 1900 2400 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 224 1800 2285 2015
मुंबई लोकल क्विंटल 7846 2600 5000 3800
अमळनेर लोकल क्विंटल 3000 2020 2600 2600
वर्धा लोकल क्विंटल 227 2250 2540 2350
मनमाड लोकल क्विंटल 15 2030 2604 2201
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 85 2000 2200 2100
मलकापूर लोकल क्विंटल 194 2005 2650 2320
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 103 1900 2150 2050
रावेर लोकल क्विंटल 78 1820 2231 1960
गेवराई लोकल क्विंटल 260 1975 2396 2200
गंगाखेड लोकल क्विंटल 25 2100 2500 2300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 59 2000 2400 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 90 2000 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 408 2050 2251 2150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 580 2700 3100 2900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 72 2000 2500 2200
साक्री लोकल क्विंटल 105 2000 2375 2300
तळोदा लोकल क्विंटल 219 1952 2380 2281
तासगाव लोकल क्विंटल 24 2380 2630 2540
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 1900 2550 2120
अहमहपूर लोकल क्विंटल 30 2100 3000 2550
चाकूर लोकल क्विंटल 5 1953 2250 2113
पाथरी लोकल क्विंटल 58 1900 2200 1950
काटोल लोकल क्विंटल 102 2011 2151 2080
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 187 1950 2475 2100
पुलगाव लोकल क्विंटल 43 1950 2165 2125
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 450 2000 2300 2250
जालना नं. ३ क्विंटल 555 1950 2800 2325
केज पिवळा क्विंटल 28 2401 2851 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1988 2285 3540 2690
अकोला शरबती क्विंटल 175 2500 3150 3075
पुणे शरबती क्विंटल 440 4000 4500 4250
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2800 3000 2950
नांदेड शरबती क्विंटल 36 2355 3110 2800
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4000 3750
28/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 240 2000 2600 2300
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 612 1700 2625 2250
शहादा --- क्विंटल 73 2100 2354 2191
दोंडाईचा --- क्विंटल 5732 1850 2465 2351
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 90 2251 2371 2270
बार्शी --- क्विंटल 37 2075 3011 3000
नंदूरबार --- क्विंटल 1319 1900 4500 2596
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 202 1900 2200 2050
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 137 1951 2350 2150
भोकर --- क्विंटल 28 1900 2233 2068
कारंजा --- क्विंटल 5000 1950 2200 2115
अचलपूर --- क्विंटल 240 1950 2250 2125
सावनेर --- क्विंटल 105 2028 2260 2175
श्रीगोंदा --- क्विंटल 44 2100 2400 2250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 1600 2200 2100
करमाळा --- क्विंटल 9 2252 2600 2252
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 329 2150 2801 2500
अक्कलकुआ --- क्विंटल 270 1980 2330 2190
कन्न्ड --- क्विंटल 33 1951 3001 2475
मानोरा --- क्विंटल 52 1953 2159 2054
राहता --- क्विंटल 232 2045 2499 2291
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2100 2350 2225
लासलगाव २१८९ क्विंटल 1334 2075 2745 2291
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 448 2051 2432 2180
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 350 2200 3000 2800
नेवासा २१८९ क्विंटल 50 2100 2100 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 159 2000 2300 2300
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 40 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 41 2000 2500 2450
नांदगाव २१८९ क्विंटल 166 2075 3020 2651
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 1264 2100 3000 2500
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 61 1800 3081 2600
भंडारा २१८९ क्विंटल 63 2050 2350 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2085 2155 2155
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 78 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 320 1950 2431 2366
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 4451 4451 4451
बीड हायब्रीड क्विंटल 84 1986 3301 2457
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 1000 1900 2100 2000
यावल हायब्रीड क्विंटल 31 2300 2840 2600
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 600 2100 2500 2350
अकोला लोकल क्विंटल 650 1820 2450 2145
अमरावती लोकल क्विंटल 1347 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 3130 1965 3050 2235
मालेगाव लोकल क्विंटल 816 1841 2411 2167
चोपडा लोकल क्विंटल 1000 2000 2500 2391
चिखली लोकल क्विंटल 268 1800 2550 2175
नागपूर लोकल क्विंटल 1500 2000 2172 2129
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 123 2000 2350 2175
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 210 1800 2380 2120
मुंबई लोकल क्विंटल 5249 2600 5000 3800
अमळनेर लोकल क्विंटल 2700 2000 2600 2600
वर्धा लोकल क्विंटल 327 2000 2490 2310
मनमाड लोकल क्विंटल 78 2070 2611 2214
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 75 2410 2510 2450
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 97 1950 2150 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 79 1800 2000 1900
सटाणा लोकल क्विंटल 175 2100 2800 2285
कोपरगाव लोकल क्विंटल 991 2000 2499 2120
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 133 1900 2100 2000
शिरपूर लोकल क्विंटल 652 2066 2471 2100
रावेर लोकल क्विंटल 83 1950 2260 2010
गेवराई लोकल क्विंटल 276 2000 2800 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 26 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 63 1800 2700 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 66 2100 2500 2300
तळोदा लोकल क्विंटल 207 1980 2460 2371
गंगापूर लोकल क्विंटल 16 2000 2700 2500
अहमहपूर लोकल क्विंटल 75 2500 3200 2850
चाकूर लोकल क्विंटल 27 1801 2351 2087
पाथरी लोकल क्विंटल 109 1850 2352 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 802 2000 2505 2250
काटोल लोकल क्विंटल 130 2051 2250 2150
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 148 1950 2300 2100
पुलगाव लोकल क्विंटल 24 1990 1990 1990
जालना नं. ३ क्विंटल 816 2025 3000 2350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 16 2000 2851 2701
केज पिवळा क्विंटल 31 2691 3000 2900
सोलापूर शरबती क्विंटल 2009 2290 3550 2700
पुणे शरबती क्विंटल 437 4200 4500 4350
नागपूर शरबती क्विंटल 1531 2800 3000 2950
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4000 3600
27/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 280 1900 2500 2200
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 679 1800 2600 2250
शहादा --- क्विंटल 586 2041 2355 2200
दोंडाईचा --- क्विंटल 4431 1950 2499 2300
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 143 1962 2253 2212
बार्शी --- क्विंटल 37 2400 2900 2800
नंदूरबार --- क्विंटल 3694 1900 2600 2250
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 386 1900 2300 2150
भोकर --- क्विंटल 10 1600 2675 2140
कारंजा --- क्विंटल 6000 1945 2235 2125
अचलपूर --- क्विंटल 190 2000 2100 2050
सावनेर --- क्विंटल 75 1947 2415 2300
श्रीगोंदा --- क्विंटल 195 2050 2200 2100
करमाळा --- क्विंटल 26 1800 2700 2500
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 545 2125 2750 2300
सेलु --- क्विंटल 115 2200 2590 2200
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 60 3375 3375 3375
वसई --- क्विंटल 485 2990 3860 3260
नवापूर --- क्विंटल 20 2000 2100 2030
अक्कलकुआ --- क्विंटल 309 2000 2320 2170
शिरुर --- क्विंटल 8 2350 2600 2400
तुळजापूर --- क्विंटल 90 2100 2800 2500
मानोरा --- क्विंटल 100 2001 2100 2047
मोर्शी --- क्विंटल 309 1950 2250 2100
राहता --- क्विंटल 62 2050 2400 2225
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2300 2150
जळगाव १४७ क्विंटल 26 2300 2300 2300
येवला २१८९ क्विंटल 97 1925 2700 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 1475 1900 2901 2452
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 608 2111 2381 2150
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 290 2022 2800 2051
जामखेड २१८९ क्विंटल 40 2200 2600 2400
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 43 2070 2341 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 75 2000 2350 2350
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 21 1950 2476 2250
नांदगाव २१८९ क्विंटल 168 1500 3001 2551
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 110 2000 2800 2400
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 2600 2600 2600
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 66 1900 3100 2800
भंडारा २१८९ क्विंटल 6 2500 2500 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2055 2500 2500
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 115 2051 2150 2100
मुरुम बन्सी क्विंटल 48 1900 2880 2390
बीड हायब्रीड क्विंटल 127 2050 3002 2580
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 1500 1900 2180 2000
यावल हायब्रीड क्विंटल 45 2350 2860 2600
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 72 1600 2550 2200
अकोला लोकल क्विंटल 397 1915 2705 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 2487 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 2220 1900 2525 2250
सांगली लोकल क्विंटल 1000 2700 3500 3100
मालेगाव लोकल क्विंटल 1209 1800 2716 2252
चोपडा लोकल क्विंटल 400 2000 2491 2325
चिखली लोकल क्विंटल 240 1750 2460 2105
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 581 2000 2186 2140
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 185 2000 2300 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 249 1800 2220 2015
मुंबई लोकल क्विंटल 13586 2600 5000 3800
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2181 2450 2450
वर्धा लोकल क्विंटल 772 2105 2500 2350
मनमाड लोकल क्विंटल 23 2022 2451 2105
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 78 2000 2200 2100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1800 1950 2300 2185
खामगाव लोकल क्विंटल 936 1850 2300 2075
मलकापूर लोकल क्विंटल 1561 2065 2680 2450
दिग्रस लोकल क्विंटल 76 2150 2655 2485
जामखेड लोकल क्विंटल 39 2000 2300 2150
सटाणा लोकल क्विंटल 275 2051 2857 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 252 2064 2525 2171
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 173 1900 2200 2050
शिरपूर लोकल क्विंटल 2803 1973 2552 2000
रावेर लोकल क्विंटल 70 1730 2145 1935
गेवराई लोकल क्विंटल 344 1900 2700 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2500 2300
मनवत लोकल क्विंटल 182 2000 2800 2350
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 145 2000 2515 2230
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 90 2000 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 246 2039 2300 2181
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 670 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 73 2000 2500 2300
तळोदा लोकल क्विंटल 594 1951 2321 2280
अहमहपूर लोकल क्विंटल 30 2100 3000 2550
लोहा लोकल क्विंटल 86 2400 3212 3051
पाथरी लोकल क्विंटल 122 1850 2591 1900
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 813 1900 2560 2250
काटोल लोकल क्विंटल 147 2070 2278 2150
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 187 1950 2200 2075
पुलगाव लोकल क्विंटल 24 2030 2030 2030
सिंदी लोकल क्विंटल 25 2000 2200 2100
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 820 1900 2250 2150
सोनपेठ लोकल क्विंटल 10 1999 2812 2410
जालना नं. ३ क्विंटल 1140 2075 2881 2311
माजलगाव पिवळा क्विंटल 97 2200 2850 2700
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 66 2000 3040 2911
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 2010 2290 3555 2705
अकोला शरबती क्विंटल 75 2900 3200 3000
पुणे शरबती क्विंटल 436 4200 4500 4350
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2800 3000 2950
नांदेड शरबती क्विंटल 110 2100 2200 2200
हिंगोली शरबती क्विंटल 105 2350 2855 2602
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4000 3750
मोहोळ शरबती क्विंटल 19 2600 2800 2600
26/03/2023
श्रीगोंदा --- क्विंटल 141 2050 2200 2100
शिरुर --- क्विंटल 15 2300 2500 2400
कन्न्ड --- क्विंटल 20 2000 2780 2390
रामटेक --- क्विंटल 4375 2000 2080 2040
शेवगाव २१८९ क्विंटल 82 2000 2350 2350
दौंड २१८९ क्विंटल 574 2000 2701 2300
कडा २१८९ क्विंटल 40 2000 2500 2300
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 163 2075 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 152 2031 2382 2192
फलटण हायब्रीड क्विंटल 565 2050 3150 2600
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 120 2101 2335 2222
तुमसर लोकल क्विंटल 670 2020 2400 2153
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 2700 3100 2900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 61 2000 2400 2250
बाळापूर लोकल क्विंटल 120 1950 2500 2200
काटोल लोकल क्विंटल 207 2021 2350 2250
मांढळ लोकल क्विंटल 13 2181 2800 2446
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 327 1950 2400 2100
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4000 3750
25/03/2023
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 480 2070 2725 2250
बार्शी --- क्विंटल 48 2100 3000 2900
नंदूरबार --- क्विंटल 1404 2085 2392 2228
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 321 1900 2300 2100
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 123 1776 2100 2070
पाचोरा --- क्विंटल 425 2075 2600 2400
भोकर --- क्विंटल 22 1900 2500 2200
कारंजा --- क्विंटल 2500 1915 2225 2080
अचलपूर --- क्विंटल 288 1950 2250 2125
सावनेर --- क्विंटल 85 2075 2500 2350
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 20 2100 2300 2200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 53 1900 2425 2325
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 406 2100 2700 2450
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 115 1990 2490 2250
नवापूर --- क्विंटल 35 2000 2200 2134
अक्कलकुआ --- क्विंटल 280 2010 2330 2200
शिरुर --- क्विंटल 12 2400 2500 2500
राहता --- क्विंटल 22 1900 2221 2000
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2300 2150
जळगाव १४७ क्विंटल 6 2000 2000 2000
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 37 2150 2150 2150
येवला २१८९ क्विंटल 47 1925 2700 2151
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 342 2071 2451 2235
जामखेड २१८९ क्विंटल 36 2000 2600 2300
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 39 2351 2551 2450
शेवगाव २१८९ क्विंटल 125 2000 2500 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 1800 2000 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 9 1900 2100 2000
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 14 1900 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 104 1850 3192 2150
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2400 2700 2500
कडा २१८९ क्विंटल 73 2000 2400 2100
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1882 2601 2241
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 76 1900 3800 2500
पातूर २१८९ क्विंटल 210 1800 2200 1939
भंडारा २१८९ क्विंटल 14 2150 2150 2150
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 15 2075 2075 2075
पैठण बन्सी क्विंटल 250 2041 2410 2350
मुरुम बन्सी क्विंटल 8 2200 3501 2850
बीड हायब्रीड क्विंटल 123 1980 3370 2416
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 1500 1900 2120 2000
यावल हायब्रीड क्विंटल 70 2370 2880 2670
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 450 2000 2450 2375
अकोला लोकल क्विंटल 622 1875 2600 2340
अमरावती लोकल क्विंटल 1968 2400 2550 2475
धुळे लोकल क्विंटल 2298 1961 2550 2250
मालेगाव लोकल क्विंटल 1054 1851 2631 2280
चिखली लोकल क्विंटल 245 1700 2455 2080
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 19 2652 2912 2652
नागपूर लोकल क्विंटल 916 2000 2144 2108
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 150 1900 2655 2277
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 147 1800 2300 2115
मुंबई लोकल क्विंटल 9631 2600 5000 3800
उमरेड लोकल क्विंटल 507 2000 2900 2500
अमळनेर लोकल क्विंटल 2200 2137 2450 2450
मनमाड लोकल क्विंटल 25 2064 2541 2125
भोकरदन लोकल क्विंटल 181 1950 2100 2010
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 104 1950 2100 2025
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 900 1950 2185 2035
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 100 2100 2500 2300
खामगाव लोकल क्विंटल 397 1950 2200 2075
मलकापूर लोकल क्विंटल 1065 1980 2715 2350
जामखेड लोकल क्विंटल 35 2000 2400 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 452 1817 2458 2225
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 61 1850 2000 1950
शिरपूर लोकल क्विंटल 106 1750 2170 2135
रावेर लोकल क्विंटल 47 1751 1915 1800
गेवराई लोकल क्विंटल 277 1850 2820 2350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 150 2000 2700 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 217 2200 2500 2300
साक्री लोकल क्विंटल 265 2000 2375 2250
गंगापूर लोकल क्विंटल 14 2000 2500 2200
अहमहपूर लोकल क्विंटल 60 2350 2600 2475
चाकूर लोकल क्विंटल 28 2000 2400 2143
लोहा लोकल क्विंटल 5 1881 2300 1881
पाथरी लोकल क्विंटल 18 1851 2690 2521
पुलगाव लोकल क्विंटल 45 2150 2195 2175
जालना नं. ३ क्विंटल 704 1950 2871 2451
माजलगाव पिवळा क्विंटल 121 2100 3168 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1965 2300 3560 2710
पुणे शरबती क्विंटल 439 4000 4500 4250
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 103 1930 3100 2600
हिंगोली शरबती क्विंटल 100 2200 2900 2550

गहू बाजार भाव 2023, गहू बाजार भाव आजचे,gahu bajar bhavखात्रीशीर जाहिराती