बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे गवार बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 2000 2100 2050
औरंगाबाद --- क्विंटल 9 1200 1800 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 64 3500 4500 4000
भुसावळ --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
राहता --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
26/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 2000 2200 2100
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 31 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 75 1000 5600 3000
खेड-चाकण --- क्विंटल 38 3000 5000 4000
भुसावळ --- क्विंटल 4 4000 4000 4000
राहता --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 3000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 159 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 153 4500 5500 5000
कामठी लोकल क्विंटल 7 3500 4500 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 715 600 620 610
25/05/2023
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 90 1000 5000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 8 1500 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 62 3000 5000 4000
मंचर --- क्विंटल 77 1000 5650 3325
भुसावळ --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा --- क्विंटल 26 3000 4000 3500
राहता --- क्विंटल 4 2500 3800 3200
हिंगणा --- क्विंटल 2 3500 4500 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 3000 5750 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 163 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 261 2000 5010 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 160 3000 4000 3750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1800 3600 2700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 77 3000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
24/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 2600 3000 2800
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 36 3000 6000 4500
औरंगाबाद --- क्विंटल 8 1200 1800 1500
राहूरी --- क्विंटल 4 1500 4500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 45 4000 6000 5000
मंचर --- क्विंटल 66 1500 6000 3750
भुसावळ --- क्विंटल 1 3300 3300 3300
सातारा --- क्विंटल 6 3000 5000 4000
राहता --- क्विंटल 4 3000 3500 3200
हिंगणा --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 3000 5500 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3500 3350
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1500 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 106 2000 5000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 262 2000 6200 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 184 4500 6500 5500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1700 3500 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 28 3500 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 10 3500 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
23/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 2000 2500 2250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 32 3000 5000 4000
औरंगाबाद --- क्विंटल 5 1500 2000 1750
खेड-चाकण --- क्विंटल 83 4000 6000 5000
मंचर --- क्विंटल 85 1000 5000 3000
भुसावळ --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
सातारा --- क्विंटल 28 2000 4000 3000
राहता --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
हिंगणा --- क्विंटल 2 5000 5000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 2500 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 160 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 192 2000 5700 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 235 4500 5500 5000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 110 3700 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 18 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 400 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
22/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 2500 3000 2750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 30 4000 5000 4500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 85 1000 5000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 15 1500 2500 2000
मंचर --- क्विंटल 53 1500 5300 3400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 7 2500 5750 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4600 3800
अकलुज लोकल क्विंटल 13 3000 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2500 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 191 2000 5400 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 73 3500 6500 5000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1600 3500 2600
कराड लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 16 4000 4400 4200
21/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 2500 3000 2750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 34 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 68 1000 5000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 5 1200 2000 1600
मंचर --- क्विंटल 87 1000 5000 3000
सातारा --- क्विंटल 39 2000 4000 3000
राहता --- क्विंटल 4 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 2500 5750 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4600 3800
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3200 6000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 219 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 170 2000 5110 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2100 3600 3000
कराड लोकल क्विंटल 33 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 4500 5000 4750
20/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 2400 2600 2500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 35 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 88 1000 6510 4000
औरंगाबाद --- क्विंटल 7 1500 3500 2500
राहूरी --- क्विंटल 8 2500 6500 4500
भुसावळ --- क्विंटल 7 3300 3300 3300
सातारा --- क्विंटल 19 3000 4000 3500
राहता --- क्विंटल 3 2000 3500 2700
हिंगणा --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 2500 5000 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 10 3000 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3500 3500 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 231 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 182 4000 6500 5300
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1300 4400 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 98 3000 4500 3500
कराड लोकल क्विंटल 33 4000 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 4500 5000 4750

gavar bajar bhav, gavar, गवार बाजार भाव, आजचे गवार बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती