बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे हरभरा बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
पुणे --- क्विंटल 37 5400 5800 5600
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 55 4635 7409 7000
माजलगाव --- क्विंटल 234 4500 4802 4700
भोकर --- क्विंटल 92 4453 4711 4582
हिंगोली --- क्विंटल 600 4500 4916 4708
कारंजा --- क्विंटल 7000 4400 4800 4650
श्रीगोंदा --- क्विंटल 23 5230 5350 5300
मुदखेड --- क्विंटल 3 4250 4450 4300
राजूरा --- क्विंटल 115 4650 4835 4780
राहता --- क्विंटल 12 4500 4766 4625
जळगाव चाफा क्विंटल 3 6000 6000 6000
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 13 4550 4550 4550
चिखली चाफा क्विंटल 960 4260 4840 4550
कारंजा चाफा क्विंटल 230 4600 4965 4770
मलकापूर चाफा क्विंटल 430 4000 4800 4525
दिग्रस चाफा क्विंटल 165 4650 4945 4785
सोलापूर गरडा क्विंटल 85 4600 4945 4800
सोनपेठ गरडा क्विंटल 30 4801 4891 4851
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4636 4450 7245 4560
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5850
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 110 4550 4825 4700
अकोला काबुली क्विंटल 18 6600 6600 6600
जळगाव काबुली क्विंटल 23 6200 6200 6200
मालेगाव काट्या क्विंटल 33 3200 6800 4650
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4800 4800 4800
पवनी लाल क्विंटल 110 4600 4600 4600
बीड लाल क्विंटल 8 4560 4740 4650
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 201 4650 4750 4700
शेवगाव लाल क्विंटल 25 4500 4700 4700
मुखेड लाल क्विंटल 25 4850 4850 4850
मुरुम लाल क्विंटल 368 4600 5260 4930
पालम लाल क्विंटल 31 4450 4650 4575
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 380 4200 4400 4300
लाखंदूर लाल क्विंटल 27 4400 4500 4450
चिमुर लाल क्विंटल 60 4500 5000 4575
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 197 4100 4750 4450
अकोला लोकल क्विंटल 4114 4000 5000 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 9975 4800 5050 4925
देगलूर लोकल क्विंटल 165 4750 4825 4787
नागपूर लोकल क्विंटल 5020 4400 4712 4634
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3500 4375 5075 4695
गेवराई लोकल क्विंटल 78 4300 4850 4575
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 4400 4650 4500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 25 3501 4700 4500
अहमहपूर लोकल क्विंटल 270 4200 4840 4520
काटोल लोकल क्विंटल 425 3900 4773 4550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 4920 4250 4890 4870
देवळा लोकल क्विंटल 4 4550 5805 4860
26/03/2023
सिल्लोड --- क्विंटल 64 4100 4500 4400
उदगीर --- क्विंटल 1640 4800 4892 4846
श्रीगोंदा --- क्विंटल 18 5230 5350 5300
रामटेक --- क्विंटल 149 4551 4651 4601
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 330 6250 6500 6375
शेवगाव लाल क्विंटल 27 4500 4650 4500
भिवापूर लाल क्विंटल 2700 4600 4835 4700
मांढळ लाल क्विंटल 1479 4718 4795 4748
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 270 4050 4700 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 197 4600 4711 4700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 66 4500 4700 4600
काटोल लोकल क्विंटल 463 4181 4718 4450
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 4400 4700 4600
25/03/2023
पुणे --- क्विंटल 35 5400 5700 5550
बार्शी --- क्विंटल 610 4575 4650 4600
माजलगाव --- क्विंटल 298 4250 4600 4500
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 5 4201 4501 4350
पैठण --- क्विंटल 1 3450 3450 3450
उदगीर --- क्विंटल 1325 4750 4851 4800
भोकर --- क्विंटल 50 4400 4571 4486
हिंगोली --- क्विंटल 395 4300 4726 4513
कारंजा --- क्विंटल 7000 4340 4605 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 4200 4600 4500
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 235 4600 4700 4650
रिसोड --- क्विंटल 1350 4420 4810 4600
राजूरा --- क्विंटल 94 4600 4600 4600
राहता --- क्विंटल 7 4601 4625 4610
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 178 9650 10800 10200
जळगाव चाफा क्विंटल 68 4450 4600 4500
चिखली चाफा क्विंटल 936 4255 4675 4465
पाचोरा चाफा क्विंटल 200 4400 4651 4521
कारंजा चाफा क्विंटल 200 4530 4790 4650
खामगाव चाफा क्विंटल 5102 3900 4775 4337
मलकापूर चाफा क्विंटल 488 4155 4750 4475
साक्री चाफा क्विंटल 115 4500 5175 4650
सोलापूर गरडा क्विंटल 135 4630 4795 4700
धुळे हायब्रीड क्विंटल 201 3575 4595 4380
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 6270 6300 6285
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 511 6725 7380 7201
रावेर हायब्रीड क्विंटल 85 4395 4685 4550
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 70 4500 4650 4600
जालना काबुली क्विंटल 8 6500 6504 6504
अकोला काबुली क्विंटल 38 5900 9400 7105
जळगाव काबुली क्विंटल 45 6100 6200 6200
लासूर स्टेशन काबुली क्विंटल 40 6000 8800 6150
मालेगाव काट्या क्विंटल 48 3201 8652 4551
जामखेड काट्या क्विंटल 41 4000 4500 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 16 4500 4710 4620
येवला लाल क्विंटल 8 4900 6400 6275
जळगाव लाल क्विंटल 19 5100 5700 5700
बीड लाल क्विंटल 39 4050 4621 4490
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 6 4300 4400 4400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 271 4550 4650 4600
शेवगाव लाल क्विंटल 7 4500 4500 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 59 4670 4701 4685
किनवट लाल क्विंटल 337 5335 5335 5335
मुखेड लाल क्विंटल 25 4600 4600 4600
हिमायतनगर लाल क्विंटल 200 4300 4500 4400
मुरुम लाल क्विंटल 325 4000 5111 4555
उमरखेड लाल क्विंटल 300 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 530 4200 4400 4300
चिमुर लाल क्विंटल 50 4000 5000 4500
जालना लोकल क्विंटल 3668 4200 4851 4675
अकोला लोकल क्विंटल 3781 4200 5000 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 10143 4400 4800 4600
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 1 4526 4580 4526
लासलगाव - विंचूर लोकल क्विंटल 35 3000 4550 4500
परभणी लोकल क्विंटल 250 4450 4600 4550
देगलूर लोकल क्विंटल 67 4561 4731 4646
नागपूर लोकल क्विंटल 6578 4400 4768 4678
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 7233 3900 4790 4315
उमरेड लोकल क्विंटल 7800 4000 4735 4650
भोकरदन लोकल क्विंटल 25 4410 4550 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 371 4315 4614 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 80 4000 4300 4150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 75 4000 4619 4510
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 5 4200 4500 4400
गेवराई लोकल क्विंटल 66 3800 4727 4300
परतूर लोकल क्विंटल 79 4672 4725 4710
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 45 4300 4600 4400
वरोरा लोकल क्विंटल 230 4100 4650 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 65 4500 4700 4600
पाथर्डी लोकल क्विंटल 11 4000 4700 4500
यावल लोकल क्विंटल 208 4470 4850 4730
अहमहपूर लोकल क्विंटल 120 4200 4701 4450
पाथरी लोकल क्विंटल 19 4451 4600 4500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 764 5330 5330 5330
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 125 5330 5330 5330
पुलगाव लोकल क्विंटल 255 4300 4705 4565
सिंदी लोकल क्विंटल 239 4420 4650 4550
दुधणी लोकल क्विंटल 248 4100 4940 4500
देवणी लोकल क्विंटल 29 4590 4820 4705
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4500 4500 4500
24/03/2023
शहादा --- क्विंटल 1077 4300 7353 7043
पुणे --- क्विंटल 37 5400 5700 5550
दोंडाईचा --- क्विंटल 1240 3500 6951 6800
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 93 4399 7009 6799
बार्शी --- क्विंटल 510 3700 4650 4500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 75 4600 4650 4600
माजलगाव --- क्विंटल 412 4250 4551 4400
चंद्रपूर --- क्विंटल 570 4520 4650 4600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 3 4411 4500 4450
पैठण --- क्विंटल 8 4400 4585 4461
सिल्लोड --- क्विंटल 3 4500 4500 4500
उदगीर --- क्विंटल 1450 4750 4775 4759
भोकर --- क्विंटल 97 4429 4534 4482
हिंगोली --- क्विंटल 600 4200 4686 4443
श्रीगोंदा --- क्विंटल 8 5230 5230 5230
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 4000 4500 4400
करमाळा --- क्विंटल 53 4401 4625 4451
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 189 4500 4700 4600
रिसोड --- क्विंटल 3400 4365 4730 4425
कन्न्ड --- क्विंटल 1 4000 4451 4200
मुदखेड --- क्विंटल 22 4200 4400 4300
मानोरा --- क्विंटल 721 4401 4660 4558
राजूरा --- क्विंटल 144 4580 4690 4650
राहता --- क्विंटल 15 4000 4650 4550
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1450 7100 7312 7201
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 345 9000 10751 9801
अकोला चाफा क्विंटल 57 5500 9650 7100
जळगाव चाफा क्विंटल 28 4500 4500 4500
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 20 4620 4620 4620
चोपडा चाफा क्विंटल 125 4500 4699 4605
चिखली चाफा क्विंटल 885 4150 4575 4365
वाशीम - अनसींग चाफा क्विंटल 150 4300 4600 4500
पाचोरा चाफा क्विंटल 185 4300 4650 4500
खामगाव चाफा क्विंटल 5616 3700 4800 4250
मलकापूर चाफा क्विंटल 320 4430 4775 4500
दिग्रस चाफा क्विंटल 220 4050 4740 4540
शिरपूर चाफा क्विंटल 198 4400 4671 4550
साक्री चाफा क्विंटल 200 4500 7175 5200
सोलापूर गरडा क्विंटल 72 4575 4750 4650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 126 4410 8605 4475
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 69 3001 7381 6475
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 3500 4735 4500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1514 6501 7350 7001
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 80 4475 6995 4680
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 58 5200 6700 6200
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 115 4200 4630 4500
नरखेड हायब्रीड क्विंटल 30 4400 4560 4450
चोपडा जंबु क्विंटल 1225 9381 10699 9999
जालना काबुली क्विंटल 123 5600 8500 6690
जळगाव काबुली क्विंटल 10 6500 6500 6500
शिरपूर काबुली क्विंटल 42 5000 6251 5700
लासूर स्टेशन काबुली क्विंटल 36 6100 6230 6211
जामखेड काट्या क्विंटल 25 4000 4500 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 37 4300 5000 4500
लातूर लाल क्विंटल 12891 4625 5140 4780
धर्माबाद लाल क्विंटल 1120 4390 4665 4520
येवला लाल क्विंटल 45 4951 6402 6101
बीड लाल क्विंटल 23 4465 4550 4495
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 258 4500 4600 4550
शेवगाव लाल क्विंटल 6 4650 4650 4650
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 200 4200 4600 4500
दौंड-यवत लाल क्विंटल 4 3900 4300 4250
मंठा लाल क्विंटल 20 4300 4575 4550
चाकूर लाल क्विंटल 163 4400 4611 4560
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 139 4570 4688 4629
किनवट लाल क्विंटल 330 5335 5335 5335
मुखेड लाल क्विंटल 20 4600 4625 4625
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 450 4100 4740 4600
मुरुम लाल क्विंटल 100 4500 5026 4763
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 87 4500 4700 4600
पालम लाल क्विंटल 20 4450 4600 4500
उमरखेड लाल क्विंटल 150 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 4200 4400 4300
चिमुर लाल क्विंटल 50 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 175 4025 4600 4400
जालना लोकल क्विंटल 3157 4000 4725 4650
अकोला लोकल क्विंटल 4360 4000 4925 4800
अमरावती लोकल क्विंटल 11130 4500 4800 4650
लासलगाव लोकल क्विंटल 114 3500 7101 6500
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 3 5800 6226 5800
यवतमाळ लोकल क्विंटल 2326 4350 4700 4525
परभणी लोकल क्विंटल 295 4450 4600 4550
आर्वी लोकल क्विंटल 2350 4000 4630 4350
देगलूर लोकल क्विंटल 243 4525 4799 4662
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 11246 3800 4765 4215
मुंबई लोकल क्विंटल 1002 5000 6000 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 690 4350 4620 4550
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 190 4400 4900 4600
वणी लोकल क्विंटल 424 4400 4650 4550
सावनेर लोकल क्विंटल 311 4370 4530 4470
जामखेड लोकल क्विंटल 26 4000 4400 4200
सटाणा लोकल क्विंटल 13 3201 4740 4670
कोपरगाव लोकल क्विंटल 139 4182 4613 4551
गेवराई लोकल क्विंटल 76 4300 4700 4500
परतूर लोकल क्विंटल 77 4500 4700 4600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 70 4300 4511 4400
वरोरा लोकल क्विंटल 500 4100 4630 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 83 4300 4700 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 37 6932 7099 7000
यावल लोकल क्विंटल 197 4470 4870 4730
नांदगाव लोकल क्विंटल 28 4000 5785 4701
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 19 3450 4450 4400
अहमहपूर लोकल क्विंटल 270 4100 4710 4405
सेनगाव लोकल क्विंटल 120 4300 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 17 4500 4600 4550
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2934 4000 5330 5330
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2550 4100 5330 5330
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 290 4300 4700 4500
काटोल लोकल क्विंटल 427 4350 4626 4480
पुलगाव लोकल क्विंटल 340 4350 4705 4500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2900 4100 4600 4450
देवळा लोकल क्विंटल 4 3905 4455 4205
दुधणी लोकल क्विंटल 304 4095 4950 4400
देवणी लोकल क्विंटल 33 4500 4740 4620
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4600 4600 4600
23/03/2023
शहादा --- क्विंटल 945 4522 7321 7093
पुणे --- क्विंटल 37 5400 5700 5550
दोंडाईचा --- क्विंटल 1573 3500 6975 6851
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 32 4326 7165 4654
बार्शी --- क्विंटल 160 4500 4625 4600
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 22 4540 5451 4575
चंद्रपूर --- क्विंटल 475 4400 4570 4520
नंदूरबार --- क्विंटल 237 3800 10000 5900
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
पैठण --- क्विंटल 2 3600 3600 3600
चाळीसगाव --- क्विंटल 22 4081 4500 4300
सिल्लोड --- क्विंटल 6 4000 4500 4300
उदगीर --- क्विंटल 1550 4650 4730 4690
भोकर --- क्विंटल 13 4451 4470 4460
हिंगोली --- क्विंटल 831 4400 4790 4595
कारंजा --- क्विंटल 7000 4350 4530 4440
श्रीगोंदा --- क्विंटल 14 5230 5230 5230
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
करमाळा --- क्विंटल 37 4400 4551 4451
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 125 4500 4651 4575
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 240 3800 4551 4415
मानोरा --- क्विंटल 690 4376 4635 4543
मोर्शी --- क्विंटल 529 4100 4520 4310
राजूरा --- क्विंटल 189 4500 4580 4543
रामटेक --- क्विंटल 195 4450 4600 4525
राहता --- क्विंटल 15 3890 4561 4500
बारामती बोल्ड क्विंटल 125 4400 5000 4851
जळगाव बोल्ड क्विंटल 14 6000 6000 6000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1500 7000 7382 7265
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 493 8000 10740 10000
जळगाव चाफा क्विंटल 273 4450 4650 4500
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 7 4550 4550 4550
चोपडा चाफा क्विंटल 350 4512 4652 4572
चिखली चाफा क्विंटल 988 4100 4530 4315
वाशीम - अनसींग चाफा क्विंटल 150 4350 4500 4400
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 3000 4100 4600 4300
अमळनेर चाफा क्विंटल 2000 4530 5400 5400
पाचोरा चाफा क्विंटल 170 4415 4596 4531
कारंजा चाफा क्विंटल 200 4530 4700 4600
मलकापूर चाफा क्विंटल 228 4050 4711 4475
शिरपूर चाफा क्विंटल 134 4000 4900 4561
साक्री चाफा क्विंटल 100 4500 5175 4700
पारोळा चाफा क्विंटल 150 4500 6901 4601
सोलापूर गरडा क्विंटल 136 4455 4730 4540
बारामती गरडा क्विंटल 185 3500 4525 4491
उमरगा गरडा क्विंटल 22 4425 4500 4450
धुळे हायब्रीड क्विंटल 130 3500 4540 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 23 3741 6500 6421
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 6266 6266 6266
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1109 5600 7313 7150
रावेर हायब्रीड क्विंटल 23 3800 4580 4370
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 26 4400 6955 4620
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 65 4200 4375 4300
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 299 6100 6175 6100
नरखेड हायब्रीड क्विंटल 22 4400 4560 4500
चोपडा जंबु क्विंटल 1100 9812 10552 10442
जालना काबुली क्विंटल 72 5400 8953 6774
अकोला काबुली क्विंटल 44 5305 9205 8880
जळगाव काबुली क्विंटल 30 6000 6000 6000
शिरपूर काबुली क्विंटल 52 6175 6412 6366
लासूर स्टेशन काबुली क्विंटल 22 6000 6209 6131
बुलढाणा-धड काबुली क्विंटल 125 8000 9000 8500
मालेगाव काट्या क्विंटल 28 3851 9000 4551
दिग्रस काट्या क्विंटल 265 4400 4640 4585
जामखेड काट्या क्विंटल 10 4200 4500 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 15 4300 4500 4400
लातूर लाल क्विंटल 13997 4600 5022 4715
धर्माबाद लाल क्विंटल 1650 4335 4600 4500
येवला लाल क्विंटल 56 4900 6371 6091
जळगाव लाल क्विंटल 33 4500 5625 5625
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 292 4450 4550 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 118 4475 4560 4500
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 9 4500 4600 4600
तेल्हारा लाल क्विंटल 400 4350 4750 4630
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 42 4430 4550 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 102 4571 4670 4620
किनवट लाल क्विंटल 264 5335 5335 5335
मुखेड लाल क्विंटल 18 4600 4600 4600
हिमायतनगर लाल क्विंटल 175 4300 4450 4375
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 423 4100 4695 4551
मुरुम लाल क्विंटल 525 4550 4935 4743
बुलढाणा-धड लाल क्विंटल 119 4000 4500 4300
उमरखेड लाल क्विंटल 100 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 770 4200 4400 4300
लाखंदूर लाल क्विंटल 6 4350 4450 4400
चिमुर लाल क्विंटल 130 4300 5000 4500
भिवापूर लाल क्विंटल 3400 4450 4675 4560
मांढळ लाल क्विंटल 1850 4100 4640 4415
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 94 4000 4525 4225
जालना लोकल क्विंटल 3581 3100 4702 4615
अकोला लोकल क्विंटल 4266 4000 4845 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 10272 4400 4800 4600
लासलगाव लोकल क्विंटल 64 3600 6400 4551
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 2 4526 4545 4526
यवतमाळ लोकल क्विंटल 919 4350 4730 4540
परभणी लोकल क्विंटल 360 4425 4550 4475
नागपूर लोकल क्विंटल 4981 4300 4610 4533
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 9718 3800 4801 4305
उमरेड लोकल क्विंटल 9100 4000 4700 4550
वर्धा लोकल क्विंटल 415 4210 4560 4400
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 4100 4205 4700 4550
वणी लोकल क्विंटल 430 4480 4560 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 221 4325 4515 4440
जामखेड लोकल क्विंटल 20 4000 4400 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 80 4400 4585 4526
गेवराई लोकल क्विंटल 73 3800 4645 4225
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 31 4300 4550 4400
परतूर लोकल क्विंटल 85 4500 4615 4600
मनवत लोकल क्विंटल 13 4375 4550 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 480 4350 4725 4475
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 31 4300 4609 4500
मेहकर लोकल क्विंटल 790 3800 4600 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 344 4413 4531 4500
वरोरा लोकल क्विंटल 643 4200 4600 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 70 4400 4700 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 89 6935 7150 7000
नांदगाव लोकल क्विंटल 17 3850 8150 4450
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 50 4455 4609 4540
गंगापूर लोकल क्विंटल 3 4000 4500 4205
अहमहपूर लोकल क्विंटल 120 4000 4620 4310
सेनगाव लोकल क्विंटल 200 4300 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 15 4400 4500 4476
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1182 5330 5330 5330
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1817 4100 4600 4500
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 250 4300 4590 4400
काटोल लोकल क्विंटल 261 3800 4600 4450
पुलगाव लोकल क्विंटल 385 4350 4670 4425
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 3360 4400 4650 4550
देवळा लोकल क्विंटल 3 4715 5700 4935
दुधणी लोकल क्विंटल 168 4500 4880 4700
देवणी लोकल क्विंटल 26 4460 4666 4563
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 4400 4700 4500
22/03/2023
पुणे --- क्विंटल 34 5400 5600 5500
बार्शी --- क्विंटल 592 4500 4650 4550
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 58 4571 4625 4600
माजलगाव --- क्विंटल 538 4200 4500 4400
नंदूरबार --- क्विंटल 512 4350 10000 6291
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 4511 4511 4511
संगमनेर --- क्विंटल 10 4600 4600 4600
सिल्लोड --- क्विंटल 7 3900 4400 4300
श्रीरामपूर --- क्विंटल 14 3600 4500 4400
करमाळा --- क्विंटल 12 4500 4551 4500
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 250 4475 4600 4550
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 16 4526 4551 4526
सेलु --- क्विंटल 227 4499 4590 4501
मंगळवेढा --- क्विंटल 137 4200 4600 4500
मोहोळ गरडा क्विंटल 29 4000 4500 4200
सोनपेठ गरडा क्विंटल 80 4581 4680 4631
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 55 4500 4800 4600
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 26 4500 6430 6360
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 100 5000 6400 6200
लासूर स्टेशन काबुली क्विंटल 24 5800 8400 6100
बुलढाणा काबुली क्विंटल 79 8000 9000 8500
जामखेड काट्या क्विंटल 59 4000 4500 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 16015 4575 5200 4710
बीड लाल क्विंटल 20 4110 4551 4438
जिंतूर लाल क्विंटल 844 4000 4570 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 5 4700 4700 4700
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 15 4300 4450 4400
केज लाल क्विंटल 430 4400 4500 4450
चाकूर लाल क्विंटल 162 4500 4618 4562
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 669 4100 4651 4551
मुरुम लाल क्विंटल 20 4560 4876 4718
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 80 4500 4700 4600
बुलढाणा लाल क्विंटल 106 3800 4450 4300
उमरखेड लाल क्विंटल 170 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 510 4200 4400 4300
भद्रावती लाल क्विंटल 28 4000 4350 4175
घणसावंगी लाल क्विंटल 190 4400 4700 4600
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 4 4585 4585 4585
परभणी लोकल क्विंटल 450 4450 4601 4550
मुंबई लोकल क्विंटल 1263 5000 6000 5500
जामखेड लोकल क्विंटल 60 4200 4400 4300
परतूर लोकल क्विंटल 13 4500 4616 4590
परतूर(वातूर) लोकल क्विंटल 13 4500 4616 4590
मनवत लोकल क्विंटल 266 4300 4611 4550
वरोरा लोकल क्विंटल 33 4400 4500 4450
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 110 4300 4650 4500
पाथर्डी लोकल क्विंटल 22 4000 4800 4500
यावल लोकल क्विंटल 135 4450 4860 4750
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 4000 4500 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 66 4100 4470 4450
बसमत लोकल क्विंटल 189 4200 4645 4591
सेनगाव लोकल क्विंटल 310 4400 4500 4450
पाथरी लोकल क्विंटल 105 4201 4551 4400
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 264 5330 5330 5330
21/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 348 4100 4550 4325
शहादा --- क्विंटल 711 4381 7226 6852
पुणे --- क्विंटल 33 5400 5600 5500
दोंडाईचा --- क्विंटल 1378 4000 6990 6851
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 67 4453 6800 6750
बार्शी --- क्विंटल 185 4500 4650 4600
चंद्रपूर --- क्विंटल 426 4470 4530 4500
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 4 3900 4400 4200
चाळीसगाव --- क्विंटल 50 4300 4451 4381
मनमाड --- क्विंटल 28 3500 6293 4600
भोकर --- क्विंटल 18 4141 4460 4300
कारंजा --- क्विंटल 8500 4250 4490 4380
श्रीगोंदा --- क्विंटल 71 5230 5230 5230
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 4400 4500 4450
करमाळा --- क्विंटल 33 4400 4551 4451
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 62 4450 4580 4500
रिसोड --- क्विंटल 2850 4230 4620 4400
कन्न्ड --- क्विंटल 1 3500 3500 3500
मानोरा --- क्विंटल 817 4200 4550 4342
मोर्शी --- क्विंटल 50 4400 4450 4425
बुलढाणा-धड --- क्विंटल 86 5500 6800 6500
राजूरा --- क्विंटल 130 4360 4430 4403
आष्टी (वर्धा) --- क्विंटल 910 4350 4580 4500
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 220 3900 4500 4300
राहता --- क्विंटल 10 4525 4576 4550
जळगाव बोल्ड क्विंटल 4 10000 10000 10000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1275 7000 7401 7251
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 211 8800 10301 9461
जळगाव चाफा क्विंटल 24 4300 4640 4640
चोपडा चाफा क्विंटल 90 4450 4726 4675
चिखली चाफा क्विंटल 620 4220 4560 4390
वाशीम - अनसींग चाफा क्विंटल 60 2000 2100 2050
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 4157 4200 4585 4350
अमळनेर चाफा क्विंटल 2700 4500 4620 4620
पाचोरा चाफा क्विंटल 125 4360 4585 4455
खामगाव चाफा क्विंटल 3976 4325 4675 4500
मलकापूर चाफा क्विंटल 185 4385 4705 4500
शिरपूर चाफा क्विंटल 51 4356 4800 4500
दर्यापूर चाफा क्विंटल 3000 4280 4825 4650
सोलापूर गरडा क्विंटल 67 4400 4685 4500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 223 3500 4580 4200
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 6201 6201 6201
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1391 6430 7301 6981
रावेर हायब्रीड क्विंटल 19 4151 4500 4360
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 78 3900 6960 4565
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 91 6000 6600 6200
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 90 4200 4525 4400
नरखेड हायब्रीड क्विंटल 8 4300 4560 4400
चोपडा जंबु क्विंटल 1000 9000 10400 9700
जालना काबुली क्विंटल 38 6400 7700 6675
अकोला काबुली क्विंटल 20 9520 9520 9520
जळगाव काबुली क्विंटल 11 6550 6550 6550
औरंगाबाद काबुली क्विंटल 5 4500 4500 4500
शिरपूर काबुली क्विंटल 15 5800 6201 6201
लासूर स्टेशन काबुली क्विंटल 11 6000 6191 6160
बुलढाणा काबुली क्विंटल 154 8000 9000 8800
बुलढाणा-धड काबुली क्विंटल 74 8000 9000 8500
जामखेड काट्या क्विंटल 27 4000 4500 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 13 4200 4400 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 213 4400 4600 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 9 4000 4650 4000
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4500 4500 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 400 4375 4650 4530
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 15 4400 4500 4450
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 78 3850 4650 4300
हिमायतनगर लाल क्विंटल 102 4300 4450 4350
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 118 4500 4700 4600
बुलढाणा लाल क्विंटल 75 3950 4500 4200
बुलढाणा-धड लाल क्विंटल 181 4000 4500 4200
उमरखेड लाल क्विंटल 150 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 600 4200 4400 4300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 198 4025 4535 4300
जालना लोकल क्विंटल 2096 4500 4725 4611
अकोला लोकल क्विंटल 3081 4100 4840 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 13419 4400 4825 4612
लासलगाव लोकल क्विंटल 40 4500 6600 4675
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 3 4501 4530 4501
परभणी लोकल क्विंटल 381 4400 4550 4500
आर्वी लोकल क्विंटल 1702 4000 4535 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 5332 4400 4650 4588
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8808 3800 4730 4260
मुंबई लोकल क्विंटल 2263 5000 6000 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 9545 4000 4640 4550
वर्धा लोकल क्विंटल 694 4225 4560 4350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 40 4400 4550 4500
वणी लोकल क्विंटल 415 4460 4535 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 225 4300 4510 4440
जामखेड लोकल क्विंटल 25 4000 4400 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 81 4100 4631 4411
परतूर लोकल क्विंटल 17 4490 4600 4580
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 418 4371 4761 4497
वरोरा लोकल क्विंटल 562 4050 4550 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 16 4300 4600 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 60 7000 7202 7111
यावल लोकल क्विंटल 359 4450 4850 4725
नांदगाव लोकल क्विंटल 15 4200 5711 4701
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 4000 4500 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 120 4400 4500 4450
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 5124 4000 5330 5330
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2377 4000 5330 5330
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 250 4300 4560 4400
काटोल लोकल क्विंटल 352 3700 4566 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 309 4345 4670 4450
सिंदी लोकल क्विंटल 985 4350 4580 4400
दुधणी लोकल क्विंटल 118 4450 4775 4650
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4300 4500 4500
20/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 166 4050 4525 4287
शहादा --- क्विंटल 923 4400 7201 6868
पुणे --- क्विंटल 35 5400 5700 5550
दोंडाईचा --- क्विंटल 963 4200 6991 6851
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 40 4572 6825 6650
बार्शी --- क्विंटल 103 3600 4550 4500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 84 4400 5501 4550
माजलगाव --- क्विंटल 456 4100 4501 4451
चंद्रपूर --- क्विंटल 647 4450 4555 4520
नंदूरबार --- क्विंटल 429 3500 9000 5100
संगमनेर --- क्विंटल 2 4653 4653 4653
मनमाड --- क्विंटल 40 3901 6400 4752
सिल्लोड --- क्विंटल 15 4500 4500 4500
भोकर --- क्विंटल 70 4200 4482 4340
हिंगोली --- क्विंटल 930 4255 4675 4465
कारंजा --- क्विंटल 8200 4320 4550 4420
श्रीगोंदा --- क्विंटल 23 5230 5230 5230
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 4400 4425 4415
करमाळा --- क्विंटल 157 4300 4601 4451
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 280 4400 4551 4511
रिसोड --- क्विंटल 3300 4340 4610 4455
मुदखेड --- क्विंटल 10 4000 4350 4200
मोर्शी --- क्विंटल 529 4200 4550 4375
नांदूरा --- क्विंटल 450 4071 4591 4591
राजूरा --- क्विंटल 318 4340 4545 4493
आष्टी (वर्धा) --- क्विंटल 1642 4400 4620 4500
राहता --- क्विंटल 7 4551 4570 4560
बारामती बोल्ड क्विंटल 186 4300 5100 4511
जळगाव बोल्ड क्विंटल 30 6300 6500 6500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1625 7001 7351 7200
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 294 8750 9951 9500
जळगाव चाफा क्विंटल 35 4500 4575 4575
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 4 4500 4500 4500
चोपडा चाफा क्विंटल 320 4400 4781 4675
चिखली चाफा क्विंटल 630 4200 4560 4380
वाशीम चाफा क्विंटल 6000 4350 4800 4600
वाशीम - अनसींग चाफा क्विंटल 300 4350 4500 4400
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 675 4190 4645 4250
अमळनेर चाफा क्विंटल 4000 4400 4661 4661
पाचोरा चाफा क्विंटल 135 4485 4648 4521
खामगाव चाफा क्विंटल 4304 3800 4750 4275
मलकापूर चाफा क्विंटल 151 4025 4645 4470
शिरपूर चाफा क्विंटल 221 3801 4666 4550
दर्यापूर चाफा क्विंटल 2500 4150 4850 4625
सोलापूर गरडा क्विंटल 47 4305 4690 4525
बारामती गरडा क्विंटल 272 3800 4490 4451
मोहोळ गरडा क्विंटल 13 4500 4600 4550
उमरगा गरडा क्विंटल 35 4400 4531 4475
धुळे हायब्रीड क्विंटल 58 4325 4650 4440
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 9 4901 6801 6200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1455 6666 7203 7001
रावेर हायब्रीड क्विंटल 50 4180 4500 4465
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 27 4500 6775 5055
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 34 4401 4550 4476
चोपडा जंबु क्विंटल 575 9075 10051 9851
जालना काबुली क्विंटल 40 4800 8600 6800
अकोला काबुली क्विंटल 32 5800 5800 5800
जळगाव काबुली क्विंटल 9 5000 5000 5000
औरंगाबाद काबुली क्विंटल 9 4500 4550 4525
शिरपूर काबुली क्विंटल 42 4701 6060 5803
बुलढाणा काबुली क्विंटल 130 7900 9000 8500
मालेगाव काट्या क्विंटल 45 4226 6402 4481
जामखेड काट्या क्विंटल 46 4000 4500 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4450 4450 4450
भंडारा काट्या क्विंटल 31 4200 4400 4300
लातूर लाल क्विंटल 12427 4550 5111 4700
येवला लाल क्विंटल 65 4950 6236 6001
बीड लाल क्विंटल 12 4475 4475 4475
कळमनूरी लाल क्विंटल 40 5000 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 275 4350 4450 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 366 4401 4610 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 8 4300 4650 4650
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4400 4400 4400
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 1100 4500 5000 4700
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 337 4400 4580 4450
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 4300 4500 4300
केज लाल क्विंटल 176 4351 4450 4400
चाकूर लाल क्विंटल 82 4460 4583 4519
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 94 4590 4690 4640
मुखेड लाल क्विंटल 30 4650 4650 4650
उमरी लाल क्विंटल 58 4410 4500 4455
हिमायतनगर लाल क्विंटल 204 4300 4450 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 608 4100 4700 4551
मुरुम लाल क्विंटल 476 4401 5011 4706
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 155 4500 4700 4600
पालम लाल क्विंटल 38 4200 4600 4350
बुलढाणा लाल क्विंटल 119 3950 4500 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 370 4200 4400 4300
लाखंदूर लाल क्विंटल 51 4300 4450 4375
चिमुर लाल क्विंटल 150 4400 4500 4450
भद्रावती लाल क्विंटल 30 4350 4420 4385
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 174 4125 4600 4350
जालना लोकल क्विंटल 3284 3900 4711 4575
अकोला लोकल क्विंटल 859 4155 4755 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 11847 4400 4876 4638
लासलगाव लोकल क्विंटल 73 3600 6200 6100
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 1 4479 4479 4479
यवतमाळ लोकल क्विंटल 2439 4250 4590 4420
परभणी लोकल क्विंटल 450 4400 4550 4500
आर्वी लोकल क्विंटल 665 4000 4540 4350
देगलूर लोकल क्विंटल 81 4550 4630 4590
नागपूर लोकल क्विंटल 2133 4390 4650 4585
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 10433 3800 4760 4215
मुंबई लोकल क्विंटल 1793 4600 6300 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 1147 4150 4595 4400
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3500 4375 4750 4555
वणी लोकल क्विंटल 324 4150 4550 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 281 4325 4549 4475
जामखेड लोकल क्विंटल 47 4000 4400 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 44 3401 4554 4475
गेवराई लोकल क्विंटल 48 3700 4625 4200
परतूर लोकल क्विंटल 104 4500 4641 4590
मनवत लोकल क्विंटल 126 4500 4624 4550
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 568 4430 4822 4605
मेहकर लोकल क्विंटल 1060 3800 4600 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 162 4411 4646 4525
वरोरा लोकल क्विंटल 1199 4000 4600 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 202 4200 4700 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 36 6826 6972 6926
नांदगाव लोकल क्विंटल 21 3000 5733 4701
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 51 4360 4591 4500
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 4200 4600 4400
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 69 4200 4450 4400
बसमत लोकल क्विंटल 165 4455 4575 4521
सेनगाव लोकल क्विंटल 70 4400 4500 4450
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 129 5330 5330 5330
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2910 4000 4590 4350
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 357 4300 4590 4400
काटोल लोकल क्विंटल 290 4171 4609 4450
पुलगाव लोकल क्विंटल 113 3925 4650 4475
सिंदी लोकल क्विंटल 827 4325 4570 4435
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 4275 4400 4600 4500
देवळा लोकल क्विंटल 6 4465 4850 4695
दुधणी लोकल क्विंटल 196 4125 4770 4450
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 4400 4700 4500

krushi kranti bajar bhav,हरभरा भाव,harbhara bhav,krushi bazar bhavखात्रीशीर जाहिराती