बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे मका बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
भोकर ---- क्विंटल 14 1902 1902 1902
श्रीगोंदा ---- क्विंटल 39 2000 2100 2050
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2060 2030
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
गेवराई लाल क्विंटल 2 2000 2100 2050
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 4 2150 2150 2150
अहमहपूर लोकल क्विंटल 60 2100 2100 2100
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 2100 2100 2100
कळवण नं. १ क्विंटल 85 2210 2325 2301
धुळे पिवळी क्विंटल 454 1700 2100 1899
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1780 1849 2272 2200
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 5000 1775 2188 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 90 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 299 1900 2145 2060
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 63 1400 2000 2000
देवळा पिवळी क्विंटल 3 2055 2145 2145
26/03/2023
शिरुर ---- क्विंटल 1 1900 1900 1900
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1800 1800 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 189 2000 2100 2050
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 147 2000 2200 2100
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 716 1950 2169 1950
25/03/2023
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 169 2255 2451 2301
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 133 2130 2201 2170
बार्शी ---- क्विंटल 40 2250 2250 2250
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 12 2150 2150 2150
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 34 1800 2100 2000
पाचोरा ---- क्विंटल 610 1651 2071 1800
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 96 1960 2075 2008
राहता ---- क्विंटल 5 2120 2120 2120
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 177 2099 2159 2156
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 37 2051 2195 2150
जालना लाल क्विंटल 640 1840 2215 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2060 2030
जलगाव - मसावत लाल क्विंटल 171 1850 2100 2000
पुणे लाल क्विंटल 2 2450 2550 2500
वडूज लाल क्विंटल 25 2200 2300 2250
सावनेर लोकल क्विंटल 86 1944 1970 1960
जामखेड लोकल क्विंटल 35 2000 2100 2050
येवला पिवळी क्विंटल 786 1855 2217 2191
धुळे पिवळी क्विंटल 270 1760 2122 1955
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1250 1801 2280 2230
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 60 1956 2123 2039
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 10 2100 2100 2100
भोकरदन पिवळी क्विंटल 7 1950 2100 2010
मलकापूर पिवळी क्विंटल 40 1775 2025 1900
शिरपूर पिवळी क्विंटल 25 1711 1859 1755
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 2 1800 1800 1800
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 117 2000 2250 2125
साक्री पिवळी क्विंटल 195 1800 2100 2050
यावल पिवळी क्विंटल 578 1630 1830 1720
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 600 1850 2121 1950
24/03/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 520 2052 2240 2181
पाचोरा ---- क्विंटल 680 1801 2075 1921
श्रीगोंदा ---- क्विंटल 2 2100 2100 2100
करमाळा ---- क्विंटल 33 2000 2261 2100
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 119 1700 2101 1950
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 338 1977 2181 2161
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 65 2236 2236 2236
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 34 2055 2121 2100
जालना लाल क्विंटल 421 1867 2157 1925
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2050 2025
पुणे लाल क्विंटल 3 2450 2550 2500
चोपडा लाल क्विंटल 300 1620 2152 1953
गेवराई लाल क्विंटल 3 1800 1800 1800
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 2150 2150 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 317 2600 3600 3200
जामखेड लोकल क्विंटल 18 1800 2100 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 1750 2130 2000
तासगाव लोकल क्विंटल 30 2000 2140 2100
अहमहपूर लोकल क्विंटल 30 2200 2200 2200
येवला पिवळी क्विंटल 346 1976 2196 2160
धुळे पिवळी क्विंटल 390 1781 2200 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 551 1800 2175 1951
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 55 1900 2008 1954
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 2100 1700 2167 1805
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 107 2000 2050 2050
शिरपूर पिवळी क्विंटल 118 1700 1790 1725
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 30 1600 1700 1700
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 284 2000 2200 2100
यावल पिवळी क्विंटल 695 1620 1830 1725
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1217 1825 2221 2050
देवळा पिवळी क्विंटल 10 2075 2160 2145
23/03/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 430 2052 2240 2171
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 60 2152 2186 2168
नागपूर ---- क्विंटल 36 2000 2200 2150
पाचोरा ---- क्विंटल 200 1800 1871 1851
करमाळा ---- क्विंटल 96 2200 2261 2225
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 39 2015 2015 2015
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2200 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 320 2005 2157 2146
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 75 2230 2230 2230
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 126 2190 2223 2200
बारामती लाल क्विंटल 364 2000 2230 2151
जालना लाल क्विंटल 264 1675 2181 1933
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2075 2037
जलगाव - मसावत लाल क्विंटल 99 2050 2050 2050
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2600 2550
चोपडा लाल क्विंटल 150 1760 1852 1800
नंदूरबार लाल क्विंटल 367 1680 2108 1900
तळोदा लाल क्विंटल 4 1950 2100 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 190 1900 2251 2150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 1700 2300 2300
सावनेर लोकल क्विंटल 28 1811 1930 1930
जामखेड लोकल क्विंटल 4 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 90 2040 2145 2120
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 44 1600 1600 1600
कळवण नं. १ क्विंटल 410 2211 2325 2300
येवला पिवळी क्विंटल 532 1929 2180 2150
धुळे पिवळी क्विंटल 231 1656 2126 1850
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 244 1600 2321 1851
मालेगाव पिवळी क्विंटल 700 1986 2235 2169
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 103 1650 1900 1775
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1500 1790 2150 1816
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 213 1900 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 47 1950 2025 1975
शिरपूर पिवळी क्विंटल 16 1925 1925 1925
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 141 2000 2200 2100
धरणगाव पिवळी क्विंटल 50 1891 1999 1999
पारोळा पिवळी क्विंटल 210 1800 1950 1950
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1143 1800 2200 2050
देवळा पिवळी क्विंटल 10 2120 2150 2150
22/03/2023
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 1 2461 2461 2461
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 147 2151 2203 2186
बार्शी ---- क्विंटल 15 2225 2225 2225
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 8 1800 2100 2000
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 3 1851 1901 1875
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 270 1800 2151 1861
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2301 2301 2301
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 356 2083 2251 2155
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 44 2233 2251 2240
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
नंदूरबार लाल क्विंटल 152 1521 2116 1800
मंगळवेढा लाल क्विंटल 5 2150 2340 2340
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 7 2000 2200 2200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2251 2251 2251
मुंबई लोकल क्विंटल 215 2600 3600 3200
जामखेड लोकल क्विंटल 34 1900 2100 2000
केज लोकल क्विंटल 27 1949 2311 2175
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 256 1900 2050 2000
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 135 2000 2200 2100
यावल पिवळी क्विंटल 678 1620 1830 1720
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 319 1550 2000 1800
21/03/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 132 2123 2217 2175
दोंडाईचा - सिंदखेड ---- क्विंटल 1 1987 1987 1987
बार्शी ---- क्विंटल 2 2250 2250 2250
नागपूर ---- क्विंटल 25 2000 2200 2150
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 94 1800 2140 2020
पाचोरा ---- क्विंटल 255 1575 1950 1751
भोकर ---- क्विंटल 33 1405 1915 1660
श्रीगोंदा ---- क्विंटल 10 2100 2100 2100
करमाळा ---- क्विंटल 1 2251 2251 2251
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 23 1960 2050 2000
शिरुर ---- क्विंटल 22 2150 2150 2150
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 486 2150 2166 2155
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 275 2122 2234 2205
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 184 2135 2242 2200
जालना लाल क्विंटल 101 1775 2190 2011
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2060 2030
जलगाव - मसावत लाल क्विंटल 45 1950 1950 1950
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 175 1601 2104 1826
अमळनेर लाल क्विंटल 800 1700 1951 1951
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 17 2000 2300 2150
अहमदनगर लोकल क्विंटल 141 2141 2250 2195
मुंबई लोकल क्विंटल 199 2600 3600 3200
जामखेड लोकल क्विंटल 38 2000 2100 2050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 65 2129 2151 2142
तासगाव लोकल क्विंटल 18 2060 2150 2110
कळवण नं. १ क्विंटल 125 2001 2251 2151
धुळे पिवळी क्विंटल 122 1781 2090 1930
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 655 1700 2111 2072
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 121 1881 2040 1960
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1300 1561 2171 1841
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 190 1900 2100 2000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 14 1950 2050 2010
मलकापूर पिवळी क्विंटल 42 1850 2095 2040
शिरपूर पिवळी क्विंटल 3 1750 1851 1851
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 136 2000 2200 2100
पारोळा पिवळी क्विंटल 180 1700 1950 1950
यावल पिवळी क्विंटल 324 1625 1830 1710
नांदगाव पिवळी क्विंटल 546 1885 2190 2070
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 150 1900 2100 2050
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 463 1500 2000 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 12 2105 2125 2125
20/03/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 425 2000 2225 2151
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 32 2243 2251 2243
दोंडाईचा - सिंदखेड ---- क्विंटल 1 1950 1950 1950
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 12 2275 2275 2275
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 50 1800 2125 2000
पाचोरा ---- क्विंटल 170 1641 2111 1800
भोकर ---- क्विंटल 12 1800 1800 1800
श्रीगोंदा ---- क्विंटल 15 2000 2100 2050
करमाळा ---- क्विंटल 95 1700 2265 2211
शिरुर ---- क्विंटल 21 2150 2150 2150
मोर्शी ---- क्विंटल 137 1600 1800 1700
नांदूरा ---- क्विंटल 250 1801 2021 2021
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 280 2140 2167 2160
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 155 2075 2221 2151
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 206 2212 2245 2230
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 141 2050 2230 2140
बारामती लाल क्विंटल 658 2150 2251 2201
जालना लाल क्विंटल 91 1926 2080 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2050 2025
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 175 1785 2000 1802
नंदूरबार लाल क्विंटल 238 1475 2251 1850
अमळनेर लाल क्विंटल 700 1703 2200 2200
गेवराई लाल क्विंटल 3 2150 2150 2150
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 2 2221 2221 2221
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 197 2001 2255 2150
मोहोळ लाल क्विंटल 18 2200 2250 2200
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 3 2081 2081 2081
अहमदनगर लोकल क्विंटल 18 1900 2100 2000
शहादा लोकल क्विंटल 1 2021 2021 2021
मुंबई लोकल क्विंटल 881 2500 3300 3000
सावनेर लोकल क्विंटल 3 1900 1900 1900
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 25 1800 1800 1800
कळवण नं. १ क्विंटल 100 2000 2271 2200
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1700 1700 1700
येवला पिवळी क्विंटल 116 2081 2180 2169
धुळे पिवळी क्विंटल 84 1786 2075 1870
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 77 1551 2121 2085
मालेगाव पिवळी क्विंटल 765 2000 2209 2171
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 19 1926 2120 2023
चांदवड पिवळी क्विंटल 22 2100 2100 2100
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 145 1900 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 42 1800 2100 2060
शिरपूर पिवळी क्विंटल 59 1750 2231 1901
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 99 2000 2200 2100
साक्री पिवळी क्विंटल 195 1850 2100 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 674 1791 2189 2070
देवळा पिवळी क्विंटल 4 2080 2095 2095

krushi kranti bajar bhav,मका बाजार भाव 2023,krushi bazar bhavखात्रीशीर जाहिराती