बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे मेथी बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
नागपूर ---- क्विंटल 10 2000 2200 2150
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 1 1700 1700 1700
मोर्शी ---- क्विंटल 102 1600 1650 1625
राहता ---- क्विंटल 4 1675 1675 1675
सोलापूर लाल क्विंटल 10 1800 1800 1800
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
पुणे लाल क्विंटल 2 2300 2400 2350
चोपडा लाल क्विंटल 80 1701 1770 1751
गेवराई लाल क्विंटल 19 1600 1600 1600
दौंड लाल क्विंटल 46 1700 2070 2070
शहादा लोकल क्विंटल 9 1611 1611 1611
अक्कलकोट लोकल क्विंटल 36 1900 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 296 2800 4000 3500
सावनेर लोकल क्विंटल 27 1401 1600 1525
मुरुम लोकल क्विंटल 3 2001 2001 2001
कळवण नं. १ क्विंटल 20 1950 1950 1950
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1675 1675 1675
धुळे पिवळी क्विंटल 1014 1600 1807 1752
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 711 1515 1801 1743
पैठण पिवळी क्विंटल 10 1946 1946 1946
अमळनेर पिवळी क्विंटल 2100 1700 1787 1787
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 223 1700 1750 1750
देवळा पिवळी क्विंटल 52 1650 1775 1770
07/06/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 945 1725 1844 1775
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 562 1326 2000 1805
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1108 1550 1826 1800
दोंडाईचा - सिंदखेड ---- क्विंटल 5 1551 1551 1551
बार्शी ---- क्विंटल 7 1750 1750 1750
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 22 1800 1800 1800
नागपूर ---- क्विंटल 3 2000 2200 2150
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 628 1600 1830 1710
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 27 1600 1686 1661
भोकर ---- क्विंटल 18 1202 1550 1376
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 2 1600 1850 1700
राहता ---- क्विंटल 39 1701 1701 1701
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 147 1529 1772 1760
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 845 1451 1826 1743
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 24 1691 2400 2046
जालना लाल क्विंटल 944 1550 1820 1675
अमरावती लाल क्विंटल 48 2025 2150 2087
पुणे लाल क्विंटल 1 2200 2300 2250
अमळनेर लाल क्विंटल 2500 1689 1800 1800
खामगाव लाल क्विंटल 262 1150 1700 1425
गेवराई लाल क्विंटल 10 1400 1500 1450
मोहोळ लाल क्विंटल 68 1900 2000 1900
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 1701 1701 1701
मुंबई लोकल क्विंटल 234 2600 3600 3200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 130 1500 1761 1675
तासगाव लोकल क्विंटल 22 2080 2160 2100
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 1850 1850 1850
मुरुम लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
येवला पिवळी क्विंटल 259 1600 1826 1770
अकोला पिवळी क्विंटल 50 1150 1640 1395
धुळे पिवळी क्विंटल 1536 1601 1764 1691
शहादा पिवळी क्विंटल 9 1652 1652 1652
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1136 1600 1775 1700
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1175 1645 1805 1781
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 276 1700 1750 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 650 1595 1750 1650
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 3 1700 1700 1700
देवळा पिवळी क्विंटल 2 1715 1715 1715
06/06/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 750 1695 1842 1816
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 899 1501 1870 1800
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1889 1550 1829 1800
दोंडाईचा - सिंदखेड ---- क्विंटल 5 1551 1551 1551
बार्शी ---- क्विंटल 15 1700 1700 1700
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 459 1600 1825 1700
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 23 1401 1476 1438
भोकर ---- क्विंटल 8 1250 1529 1390
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 4 1500 1800 1625
करमाळा ---- क्विंटल 155 1451 1811 1750
राहता ---- क्विंटल 38 1650 1760 1705
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 244 1729 1801 1751
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 975 1400 1811 1670
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 906 1560 1900 1875
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 190 1701 1901 1850
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 57 1450 1600 1550
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 50 1890 1970 1900
जालना लाल क्विंटल 1018 1500 1800 1675
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2050 2025
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2400 2350
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1686 1762 1762
खामगाव लाल क्विंटल 172 1250 1645 1447
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 155 1750 1900 1850
शहादा लोकल क्विंटल 85 1633 1725 1651
माजलगाव लोकल क्विंटल 8 4750 5625 4918
मुंबई लोकल क्विंटल 573 2600 3600 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 5 1460 1460 1460
जामखेड लोकल क्विंटल 23 1500 1800 1650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 60 1576 1789 1680
तासगाव लोकल क्विंटल 31 2040 2180 2120
अहमहपूर लोकल क्विंटल 9 1700 1700 1700
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 1600 1850 1800
अकोला पिवळी क्विंटल 20 1200 1800 1565
धुळे पिवळी क्विंटल 1523 1541 1760 1660
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2065 1600 1802 1751
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1560 1665 1791 1760
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 68 1565 1700 1632
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 254 1700 1750 1750
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 40 1710 1800 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 620 1550 1730 1675
शिरपूर पिवळी क्विंटल 93 1391 1710 1610
नांदगाव पिवळी क्विंटल 637 1669 1870 1750
देवळा पिवळी क्विंटल 25 1750 1780 1780
05/06/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 1535 1700 1822 1800
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 1438 1325 1867 1800
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1402 1500 1851 1800
दोंडाईचा - सिंदखेड ---- क्विंटल 10 1563 1626 1626
बार्शी ---- क्विंटल 110 1750 1800 1755
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 9 1751 1751 1751
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 423 1600 1810 1710
भोकर ---- क्विंटल 41 1160 1550 1355
श्रीगोंदा ---- क्विंटल 38 2000 2100 2050
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 37 1500 2125 2000
करमाळा ---- क्विंटल 258 1600 1825 1700
मोर्शी ---- क्विंटल 100 1650 1750 1700
राहता ---- क्विंटल 43 1690 1752 1715
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 201 1718 1795 1778
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 1170 1425 1774 1640
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1417 1600 1898 1800
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 190 1701 1901 1850
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 33 1895 1910 1905
सोलापूर लाल क्विंटल 6 1810 1810 1810
बारामती लाल क्विंटल 460 1600 1900 1850
जालना लाल क्विंटल 2083 1350 1800 1650
अमरावती लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
पुणे लाल क्विंटल 2 2300 2400 2350
चोपडा लाल क्विंटल 40 1726 1755 1755
नंदूरबार लाल क्विंटल 594 1451 1766 1600
खामगाव लाल क्विंटल 2014 1400 1721 1560
गेवराई लाल क्विंटल 4 1610 1610 1610
अंबड (वडी गोद्री) लाल क्विंटल 16 1426 1760 1590
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 1600 1750 1750
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 357 1800 1907 1860
मोहोळ लाल क्विंटल 48 1900 1950 1900
अहमदनगर लोकल क्विंटल 203 1675 1850 1762
मुंबई लोकल क्विंटल 87 2600 3600 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 34 1454 1720 1675
जामखेड लोकल क्विंटल 13 1500 1800 1650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 52 1000 1783 1690
मुरुम लोकल क्विंटल 8 1951 1951 1951
परांडा नं. २ क्विंटल 2 1750 1750 1750
येवला पिवळी क्विंटल 556 1432 1812 1760
अकोला पिवळी क्विंटल 25 1200 1200 1200
धुळे पिवळी क्विंटल 1673 1560 1773 1681
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1678 1450 1785 1631
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1935 1529 1788 1748
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 106 1400 1866 1633
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 209 1700 1750 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1213 1450 1770 1680
शिरपूर पिवळी क्विंटल 311 1591 1851 1666
रावेर पिवळी क्विंटल 9 1250 1690 1600
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 81 1600 1700 1700
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 595 1700 1800 1800
यावल पिवळी क्विंटल 257 1300 1600 1510
नांदगाव पिवळी क्विंटल 893 1550 1790 1750
देवळा पिवळी क्विंटल 75 1740 1745 1745
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 21 2950 2950 2950
04/06/2023
दौंड लाल क्विंटल 10 1750 1800 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 563 1700 1750 1750
फलटण पिवळी क्विंटल 272 1700 1921 1800
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 232 1700 1800 1800
यावल पिवळी क्विंटल 2616 1310 1600 1500
03/06/2023
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 792 1455 1940 1830
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1560 1400 1841 1800
बार्शी ---- क्विंटल 8 1800 1800 1800
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 14 1700 1700 1700
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 545 1600 1850 1715
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 34 1630 1630 1630
भोकर ---- क्विंटल 10 1500 1500 1500
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 23 1500 1650 1600
राहता ---- क्विंटल 30 1672 1703 1687
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 60 1741 1765 1765
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 871 1656 1846 1785
सोलापूर लाल क्विंटल 6 1780 1780 1780
जालना लाल क्विंटल 1967 1200 1790 1625
अमरावती लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
जलगाव - मसावत लाल क्विंटल 25 1725 1725 1725
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 75 1711 1743 1742
खामगाव लाल क्विंटल 382 1225 1685 1455
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 547 1750 1900 1881
गेवराई लाल क्विंटल 4 1515 1675 1595
वडूज लाल क्विंटल 25 2000 2200 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 870 2600 3600 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 27 1445 1563 1563
जामखेड लोकल क्विंटल 19 1500 1800 1650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 84 1500 1810 1701
येवला पिवळी क्विंटल 480 1632 1820 1741
अकोला पिवळी क्विंटल 24 1525 1525 1525
धुळे पिवळी क्विंटल 1743 1300 1764 1650
मालेगाव पिवळी क्विंटल 2770 1544 1801 1747
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 10 1700 1750 1725
भोकरदन पिवळी क्विंटल 75 1700 1800 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2010 1400 1720 1670
रावेर पिवळी क्विंटल 6 1630 2425 1630
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 40 1400 1650 1650
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 343 1800 1900 1800
यावल पिवळी क्विंटल 385 1310 1600 1500
नांदगाव पिवळी क्विंटल 402 1627 1791 1750
02/06/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 1185 1751 1841 1820
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 438 1534 1789 1761
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 1857 1500 1838 1800
दोंडाईचा - सिंदखेड ---- क्विंटल 20 1631 1631 1631
बार्शी ---- क्विंटल 110 1750 1800 1750
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 481 1600 1825 1705
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 46 1700 1700 1700
भोकर ---- क्विंटल 48 1320 1570 1445
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 11 1575 1700 1650
करमाळा ---- क्विंटल 263 1511 1861 1851
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 50 1650 1741 1700
राहता ---- क्विंटल 78 1600 1750 1700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 186 1600 1793 1771
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 1200 1456 1825 1660
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1325 1325 1325
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 19 1885 1955 1910
जालना लाल क्विंटल 1583 1500 1775 1650
अमरावती लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
पुणे लाल क्विंटल 3 2350 2450 2400
चोपडा लाल क्विंटल 55 1732 1771 1736
नंदूरबार लाल क्विंटल 396 1600 1851 1725
अमळनेर लाल क्विंटल 140 1625 1875 1875
खामगाव लाल क्विंटल 612 1250 1650 1450
दौंड-यवत लाल क्विंटल 2 1825 1825 1825
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1351 1351 1351
मुंबई लोकल क्विंटल 19 2600 3600 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 15 1330 1330 1330
जामखेड लोकल क्विंटल 32 1600 1800 1700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 118 1499 1801 1640
तासगाव लोकल क्विंटल 14 2060 2300 2230
अहमहपूर लोकल क्विंटल 12 1800 1800 1800
तुळजापूर लोकल क्विंटल 60 1700 1850 1800
येवला पिवळी क्विंटल 350 1660 1791 1765
अकोला पिवळी क्विंटल 110 1575 1700 1580
धुळे पिवळी क्विंटल 1543 1500 1760 1690
शहादा पिवळी क्विंटल 37 1400 1795 1400
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1449 1551 1769 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 215 1700 1750 1725
मलकापूर पिवळी क्विंटल 4240 1455 1735 1690
शिरपूर पिवळी क्विंटल 127 1615 1720 1696
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 82 1400 1450 1450
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 361 1800 1900 1800
यावल पिवळी क्विंटल 816 1310 1600 1500
देवळा पिवळी क्विंटल 76 1690 1755 1750
01/06/2023
लासलगाव ---- क्विंटल 1184 1700 1820 1780
लासलगाव - निफाड ---- क्विंटल 934 1555 1816 1771
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 979 1400 1820 1800
दोंडाईचा - सिंदखेड ---- क्विंटल 56 1611 1639 1625
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 55 1700 1776 1761
सिन्नर - वडांगळी ---- क्विंटल 236 1600 1830 1700
पाचोरा ---- क्विंटल 500 1709 1716 1712
भोकर ---- क्विंटल 2 1446 1506 1476
करमाळा ---- क्विंटल 99 1751 1871 1851
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 22 1400 1750 1600
अक्कलकुआ ---- क्विंटल 143 1270 1600 1400
राहता ---- क्विंटल 22 1752 1771 1760
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 1800 1800 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 98 1732 1800 1785
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 1150 1360 1781 1650
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 740 1551 1884 1785
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 77 1546 1686 1637
बारामती लाल क्विंटल 674 1600 1885 1851
जालना लाल क्विंटल 2394 1375 1800 1635
अमरावती लाल क्विंटल 33 2000 2050 2025
जलगाव - मसावत लाल क्विंटल 35 1650 1650 1650
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 110 1752 1766 1758
अमळनेर लाल क्विंटल 6000 1631 1746 1746
तळोदा लाल क्विंटल 9 1371 1426 1400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 298 1700 1890 1830
मंगळवेढा लाल क्विंटल 38 1860 1930 1880
मुंबई लोकल क्विंटल 142 2600 3600 3200
सावनेर लोकल क्विंटल 46 1130 1700 1500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 160 1599 1798 1717
अहमहपूर लोकल क्विंटल 6 1650 1650 1650
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 1700 1871 1825
येवला पिवळी क्विंटल 549 1541 1865 1800
अकोला पिवळी क्विंटल 71 1200 1550 1250
धुळे पिवळी क्विंटल 1950 1451 1776 1650
शहादा पिवळी क्विंटल 92 1635 1820 1786
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1519 1400 1800 1661
मालेगाव पिवळी क्विंटल 2040 1486 1774 1724
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 102 1500 1758 1629
चाळीसगाव पिवळी नग 3300 1600 1737 1680
चांदवड पिवळी क्विंटल 12 1600 1800 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 222 1700 1750 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3380 1550 1735 1680
शिरपूर पिवळी क्विंटल 128 1600 1751 1650
रावेर पिवळी क्विंटल 9 1700 1721 1700
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 478 1800 1900 1800
यावल पिवळी क्विंटल 199 1310 1600 1500
नांदगाव पिवळी क्विंटल 633 1400 1797 1725
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 755 1400 1790 1545
देवळा पिवळी क्विंटल 25 1500 1750 1730

मेथी बाजार भाव, krushi kranti bajar bhav, आजचे मेथी बाजार भाव, मेथी बाजार भाव


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती