शेतमाल: मोहरी
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/07/2024
भंडारा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
मंबई लोकल क्विंटल 158 6000 7500 6750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 159
12/07/2024
भंडारा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
बुलढाणा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
लातूर लोकल क्विंटल 3 5501 5800 5650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5
11/07/2024
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
मंबई लोकल क्विंटल 12 6000 7500 6750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15
10/07/2024
अकोला लोकल क्विंटल 5 4000 4900 4600
बुलढाणा लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6
09/07/2024
भंडारा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
बुलढाणा लाल क्विंटल 2 4080 4080 4080
लातूर लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
मंबई लोकल क्विंटल 48 6000 7500 6750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 54

शेअर करा