बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे मूग बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
कारंजा --- क्विंटल 120 6700 7805 7200
वाशीम चमकी क्विंटल 150 6510 7220 6800
अकोला हिरवा क्विंटल 160 6000 7230 6700
धुळे हिरवा क्विंटल 3 8005 8005 8005
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे हिरवा क्विंटल 36 7800 8900 8350
चोपडा हिरवा क्विंटल 15 7300 7701 7442
हिंगोली हिरवा क्विंटल 10 6100 6700 6400
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 17 6300 6700 6500
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 6550 6550 6550
नागपूर लोकल क्विंटल 40 6200 6400 6350
मुंबई लोकल क्विंटल 175 8500 12500 10000
अमरावती मोगली क्विंटल 12 6700 7350 7025
07/06/2023
शहादा --- क्विंटल 15 7500 7600 7500
चंद्रपूर --- क्विंटल 15 5800 6400 6290
भोकर --- क्विंटल 2 5400 5400 5400
कारंजा --- क्विंटल 80 5650 7400 6480
वाशीम - अनसींग चमकी क्विंटल 400 6110 7100 6500
खामगाव चमकी क्विंटल 69 3800 7065 5432
अमळनेर चिनाई क्विंटल 7 7051 7151 7151
लातूर हिरवा क्विंटल 60 7400 7600 7500
अकोला हिरवा क्विंटल 70 5700 6980 6400
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 10 6605 6605 6605
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7700 8700 8200
चोपडा हिरवा क्विंटल 25 6700 7752 7200
चिखली हिरवा क्विंटल 4 5500 6100 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 24 6300 6700 6500
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 6876 6876 6876
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 59 5000 6945 6700
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7100 7100 7100
मुंबई लोकल क्विंटल 472 8200 11000 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 5 4000 6400 5200
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 6100 6700 6400
अमरावती मोगली क्विंटल 57 6800 7300 7050
06/06/2023
शहादा --- क्विंटल 5 8200 8251 8200
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 8001 8001 8001
चंद्रपूर --- क्विंटल 5 6200 6450 6350
भोकर --- क्विंटल 5 4700 5555 5128
कारंजा --- क्विंटल 100 5500 7255 6850
वैजापूर --- नग 1 7500 7500 7500
पांढरकवडा --- क्विंटल 18 6500 6600 6550
जालना चमकी क्विंटल 6 6900 6900 6900
वाशीम चमकी क्विंटल 300 6610 7350 7000
वाशीम - अनसींग चमकी क्विंटल 15 6450 6600 6500
अमळनेर चमकी क्विंटल 10 7155 7300 7300
खामगाव चमकी क्विंटल 156 5400 7050 6225
शिरपूर चमकी क्विंटल 67 6600 8271 7150
लातूर हिरवा क्विंटल 156 6980 7880 7370
अकोला हिरवा क्विंटल 108 5500 7245 7100
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7800 8700 8250
चोपडा हिरवा क्विंटल 35 7052 7592 7300
हिंगोली हिरवा क्विंटल 15 6000 6800 6400
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 17 6250 6750 6500
वणी हिरवा क्विंटल 106 6750 6900 6800
तळोदा हिरवा क्विंटल 9 7887 8000 7900
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 32 7000 8000 7500
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 6700 6700 6700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 66 5000 7100 7000
भंडारा हिरवा क्विंटल 6 6600 6800 6750
देवळा हिरवा क्विंटल 1 8800 8800 8800
सांगली लोकल क्विंटल 50 8500 10000 9250
मुंबई लोकल क्विंटल 946 8200 11000 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6700 7300 7000
05/06/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 10 6000 7500 6750
शहादा --- क्विंटल 10 7600 8276 8200
बार्शी --- क्विंटल 2 4025 7000 4025
नंदूरबार --- क्विंटल 7 7300 7726 7500
भोकर --- क्विंटल 1 6251 6251 6251
कारंजा --- क्विंटल 190 5500 7340 6850
श्रीगोंदा --- क्विंटल 2 7755 7755 7755
करमाळा --- क्विंटल 5 7125 7201 7125
पांढरकवडा --- क्विंटल 80 6450 6600 6500
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 26 7000 7250 7100
जालना चमकी क्विंटल 3 7100 7100 7100
वाशीम चमकी क्विंटल 600 6510 7200 7000
खामगाव चमकी क्विंटल 47 5800 6975 6387
शिरपूर चमकी क्विंटल 70 6650 8399 7000
लातूर हिरवा क्विंटल 214 6800 7300 7000
अकोला हिरवा क्विंटल 90 6200 7205 6800
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 41 6000 6655 6327
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7700 8700 8200
चोपडा हिरवा क्विंटल 55 7000 8001 7275
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 13 6300 6700 6500
वणी हिरवा क्विंटल 162 6700 6920 6800
गंगापूर हिरवा क्विंटल 3 7000 7325 7162
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5700 5700 5700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 76 5000 7290 7000
भंडारा हिरवा क्विंटल 2 6200 6600 6400
सोनपेठ हिरवा क्विंटल 2 6100 6100 6100
सांगली लोकल क्विंटल 100 7755 9500 8628
मुंबई लोकल क्विंटल 456 8200 11000 9500
तुमसर लोकल क्विंटल 1 7100 7100 7100
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 6700 6700 6700
अमरावती मोगली क्विंटल 21 6800 7500 7150
बारामती नं. १ क्विंटल 12 4860 8000 7310
04/06/2023
बाळापूर हिरवा क्विंटल 2 6600 6600 6600
तुमसर लोकल क्विंटल 1 6751 6751 6751
03/06/2023
बार्शी --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
कारंजा --- क्विंटल 60 6000 7050 6500
जालना चमकी क्विंटल 3 7000 7000 7000
वाशीम चमकी क्विंटल 500 6610 7300 7000
खामगाव चमकी क्विंटल 137 5500 7200 6350
जामखेड चमकी क्विंटल 6 6000 6300 6150
लोणार चमकी क्विंटल 24 6500 7150 6825
मेहकर चमकी क्विंटल 65 6300 7300 6900
पातूर चमकी क्विंटल 15 6000 6800 6540
लातूर हिरवा क्विंटल 24 5800 7400 7000
अकोला हिरवा क्विंटल 130 5605 7370 7000
पुणे हिरवा क्विंटल 36 7900 8500 8200
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 7399 7399 7399
चोपडा हिरवा क्विंटल 11 7051 7351 7051
हिंगोली हिरवा क्विंटल 15 6150 6955 6552
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 38 6300 6700 6500
रावेर हिरवा क्विंटल 1 6500 6500 6500
किल्ले धारुर हिरवा क्विंटल 3 7000 7500 7000
लोहा हिरवा क्विंटल 5 6800 7900 7550
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 6551 6551 6551
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 6100 6100 6100
सांगली लोकल क्विंटल 50 8500 9500 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 2129 8200 11000 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 33 6300 6600 6450
गेवराई लोकल क्विंटल 1 6800 6800 6800
तुमसर लोकल क्विंटल 7 6701 6900 6750
अहमहपूर लोकल क्विंटल 21 6300 6900 6600
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6700 7350 7025
02/06/2023
शहादा --- क्विंटल 16 8500 8597 8585
बार्शी --- क्विंटल 1 4025 4025 4025
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 3 7400 7400 7400
चंद्रपूर --- क्विंटल 24 6000 6365 6250
नंदूरबार --- क्विंटल 24 7600 8100 7850
भोकर --- क्विंटल 7 5700 6301 6000
कारंजा --- क्विंटल 170 6000 7250 6850
करमाळा --- क्विंटल 5 6000 7100 6400
मानोरा --- क्विंटल 16 6400 6701 6527
पांढरकवडा --- क्विंटल 45 6350 6460 6400
वाशीम - अनसींग चमकी क्विंटल 60 6550 7000 6800
अमळनेर चमकी क्विंटल 4 7500 7800 7800
खामगाव चमकी क्विंटल 90 5500 7090 6295
शिरपूर चमकी क्विंटल 89 7075 8351 7800
लोणार चमकी क्विंटल 30 6500 7105 6802
मेहकर चमकी क्विंटल 95 6200 7325 6700
पातूर चमकी क्विंटल 23 6200 7000 6752
लातूर हिरवा क्विंटल 104 7000 7300 7200
अकोला हिरवा क्विंटल 144 5605 7600 7095
धुळे हिरवा क्विंटल 3 7005 7005 7005
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 11 6350 6605 6477
पुणे हिरवा क्विंटल 37 7800 8500 8150
चोपडा हिरवा क्विंटल 95 7100 7762 7425
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 25 6300 6700 6500
वणी हिरवा क्विंटल 119 6805 6990 6900
शेवगाव हिरवा क्विंटल 5 7100 7100 7100
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5300 5300 5300
मुरुम हिरवा क्विंटल 7 4501 6300 5400
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 65 6700 6800 6750
मंगळूरपीर - शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 75 6800 7000 6900
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 4500 4500 4500
भंडारा हिरवा क्विंटल 5 6100 6500 6300
मुंबई लोकल क्विंटल 129 8200 11000 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
अमरावती मोगली क्विंटल 33 6100 7150 6625
01/06/2023
शहादा --- क्विंटल 23 7715 8636 8528
चंद्रपूर --- क्विंटल 14 5500 6380 6210
नंदूरबार --- क्विंटल 2 7802 7802 7802
कारंजा --- क्विंटल 300 5700 7260 7050
करमाळा --- क्विंटल 1 6700 6700 6700
जालना चमकी क्विंटल 2 6500 6500 6500
वाशीम चमकी क्विंटल 600 6510 7200 7000
अमळनेर चमकी क्विंटल 10 7500 7800 7800
शिरपूर चमकी क्विंटल 101 6000 8350 7801
लोणार चमकी क्विंटल 20 6400 7080 6740
मेहकर चमकी क्विंटल 150 6200 7125 6800
लातूर हिरवा क्विंटल 106 5000 7400 7000
अकोला हिरवा क्विंटल 187 6700 7950 7300
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 20 6300 6550 6425
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7900 8500 8200
चोपडा हिरवा क्विंटल 18 7125 7261 7199
वणी हिरवा क्विंटल 83 6390 6825 6600
तळोदा हिरवा क्विंटल 2 7700 8001 7800
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 39 6000 7195 6800
मंगळूरपीर - शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 9 6500 6500 6500
भंडारा हिरवा क्विंटल 6 6100 6300 6200
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5805 5805 5805
मुंबई लोकल क्विंटल 509 8200 11000 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 10 6000 6410 6250
तुमसर लोकल क्विंटल 7 6600 6880 6835
वरोरा लोकल क्विंटल 2 5000 5800 5400
अहमहपूर लोकल क्विंटल 21 6000 6800 6400
अमरावती मोगली क्विंटल 54 6700 7300 7000
बारामती नं. १ क्विंटल 7 7000 7501 7410

ajache moog bajarbav, ajache taje bajarbhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती