बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे सोयाबीन बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
माजलगाव --- क्विंटल 221 4700 4981 4900
कारंजा --- क्विंटल 3200 4650 5140 4925
तुळजापूर --- क्विंटल 50 5050 5050 5050
राहता --- क्विंटल 13 4840 5026 5000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4895 4895 4895
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 3800 5170 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 4446 4800 5073 4936
नागपूर लोकल क्विंटल 569 4500 5060 4920
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 4825 5180 5002
लाखंदूर लोकल क्विंटल 20 4400 4450 4425
अकोला पिवळा क्विंटल 1845 3995 5120 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 70 4840 4992 4951
चिखली पिवळा क्विंटल 740 4610 4960 4785
बीड पिवळा क्विंटल 249 4790 5100 4992
भोकर पिवळा क्विंटल 38 4529 5019 4774
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 117 4800 5000 4900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 800 4815 5165 5005
मलकापूर पिवळा क्विंटल 488 4425 5050 4850
दिग्रस पिवळा क्विंटल 96 5100 5165 5125
शेवगाव पिवळा क्विंटल 25 4850 4850 4850
गेवराई पिवळा क्विंटल 59 4850 4950 4900
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5100 5150 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 4000 5000 4800
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 136 4675 5021 4950
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1650 4800 5180 4990
मुखेड पिवळा क्विंटल 18 5250 5250 5250
मुरुम पिवळा क्विंटल 189 4500 5000 4750
पालम पिवळा क्विंटल 22 4900 5150 4950
चिमुर पिवळा क्विंटल 90 4400 4500 4450
राजूरा पिवळा क्विंटल 143 4880 5100 5075
काटोल पिवळा क्विंटल 82 4150 5071 4650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 118 4650 5100 4950
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 900 4900 5150 5050
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 117 5012 5151 5100
26/03/2023
सिल्लोड --- क्विंटल 4900 4700 5000 4900
उदगीर --- क्विंटल 6000 5100 5160 5130
शिरुर --- क्विंटल 7 4700 4800 4800
कन्न्ड --- क्विंटल 2 4600 4600 4600
रामटेक पांढरा क्विंटल 1 4800 4800 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 140 4900 5100 5000
भिवापूर पिवळा क्विंटल 202 4700 5075 4885
काटोल पिवळा क्विंटल 62 4500 5081 4780
मांढळ पिवळा क्विंटल 26 4612 4800 4654
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 44 4650 5025 4850
25/03/2023
येवला --- क्विंटल 46 4500 5076 4981
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 344 3000 5085 4900
बार्शी --- क्विंटल 42 5050 5100 5075
औरंगाबाद --- क्विंटल 40 4700 4800 4750
माजलगाव --- क्विंटल 376 4500 5000 4900
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 11 4875 4875 4875
उदगीर --- क्विंटल 4450 5100 5155 5127
कारंजा --- क्विंटल 3500 4550 5140 4900
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 4500 4900 4700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 17 4600 4750 4650
रिसोड --- क्विंटल 1700 4910 5125 5015
तुळजापूर --- क्विंटल 45 5000 5050 5025
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 190 4100 4800 4500
राहता --- क्विंटल 2 4900 4900 4900
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 55 4301 5140 5100
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 5170 5170 5170
अमरावती लोकल क्विंटल 5025 4800 5050 4925
नागपूर लोकल क्विंटल 683 4550 5000 4888
हिंगोली लोकल क्विंटल 250 4800 5195 4997
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 3500 5036 4900
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 211 4000 5080 5051
वडूज पांढरा क्विंटल 20 5200 5300 5250
जालना पिवळा क्विंटल 2202 4400 5050 5000
अकोला पिवळा क्विंटल 2843 3895 5075 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 82 4081 4981 4880
चिखली पिवळा क्विंटल 758 4600 4950 4775
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1680 4300 5160 4735
बीड पिवळा क्विंटल 14 4971 5031 5000
पैठण पिवळा क्विंटल 10 4780 4780 4780
भोकरदन पिवळा क्विंटल 22 5050 5300 5200
भोकर पिवळा क्विंटल 81 4600 4969 4784
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 204 4850 4950 4900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1200 4850 5115 5025
खामगाव पिवळा क्विंटल 4097 4050 5050 4550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 359 4600 5065 4900
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
जामखेड पिवळा क्विंटल 16 4000 4800 4400
गेवराई पिवळा क्विंटल 54 4750 4942 4850
परतूर पिवळा क्विंटल 23 4851 5050 5026
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 22 4600 4900 4800
वरोरा पिवळा क्विंटल 74 4350 4850 4550
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 4550 5125 5000
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1500 4800 5176 4988
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 134 5050 5150 5100
मुखेड पिवळा क्विंटल 14 5000 5225 5175
मुरुम पिवळा क्विंटल 135 4700 5000 4850
पाथरी पिवळा क्विंटल 42 4650 4950 4800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 76 4970 5000 4985
सिंदी पिवळा क्विंटल 43 4425 4950 4650
देवणी पिवळा क्विंटल 24 4951 5220 5085
24/03/2023
येवला --- क्विंटल 52 4550 5060 4900
लासलगाव --- क्विंटल 756 3000 5180 5060
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 150 3000 5100 5000
शहादा --- क्विंटल 10 5050 5050 5050
बार्शी --- क्विंटल 462 4025 5100 5000
औरंगाबाद --- क्विंटल 34 4800 4850 4825
माजलगाव --- क्विंटल 678 4500 4961 4900
चंद्रपूर --- क्विंटल 182 4965 5105 5000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 14 4600 4911 4750
पाचोरा --- क्विंटल 35 4850 4883 4873
उदगीर --- क्विंटल 4350 5100 5130 5115
कारंजा --- क्विंटल 7500 4690 5140 4850
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 4300 4900 4500
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 38 4280 4750 4350
रिसोड --- क्विंटल 1750 4895 5130 5060
शिरुर --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
कन्न्ड --- क्विंटल 8 4500 4950 4700
तुळजापूर --- क्विंटल 45 5000 5051 5025
मानोरा --- क्विंटल 665 4600 5152 4973
राहता --- क्विंटल 39 4700 5052 4986
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4400 4400 4400
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 187 4100 5217 5135
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 4600 5150 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 5169 4750 5055 4902
परभणी लोकल क्विंटल 115 5050 5150 5100
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4800 5190 4995
कोपरगाव लोकल क्विंटल 128 4300 5064 4900
लाखंदूर लोकल क्विंटल 36 4400 4500 4450
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 201 4251 5080 5040
लातूर पिवळा क्विंटल 12606 4510 5194 5070
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 810 4930 5100 5050
जालना पिवळा क्विंटल 1513 4500 5050 4950
अकोला पिवळा क्विंटल 3179 4800 5100 5055
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 488 4750 5130 4940
आर्वी पिवळा क्विंटल 225 4200 5020 4750
चिखली पिवळा क्विंटल 646 4600 4900 4750
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2603 4200 5080 4620
बीड पिवळा क्विंटल 78 4800 5010 4914
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4950 5300 5000
पैठण पिवळा क्विंटल 7 4741 4741 4741
उमरेड पिवळा क्विंटल 2359 4000 5125 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 141 4450 5000 4850
भोकर पिवळा क्विंटल 74 4900 5026 4963
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 164 4800 5000 4900
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 18 4500 5000 4800
खामगाव पिवळा क्विंटल 6045 4400 5100 4750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 370 4645 5050 4920
दिग्रस पिवळा क्विंटल 141 5050 5160 5095
वणी पिवळा क्विंटल 261 4500 4985 4800
सावनेर पिवळा क्विंटल 39 4545 4860 4700
जामखेड पिवळा क्विंटल 16 4000 4500 4250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 34 4500 4500 4500
गेवराई पिवळा क्विंटल 102 3900 4921 4500
परतूर पिवळा क्विंटल 16 4900 5020 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 5100 5150 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 50 4800 5000 4900
वरोरा पिवळा क्विंटल 123 4300 5080 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 20 4850 4870 4860
नांदगाव पिवळा क्विंटल 16 4000 4921 4801
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4950 5160 5070
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 100 4501 5101 5000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 47 4470 5000 4950
मंठा पिवळा क्विंटल 18 4400 5000 4800
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1500 4900 5150 5025
चाकूर पिवळा क्विंटल 130 4591 5072 4958
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 278 5070 5130 5100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 501 4500 5289 5100
मुरुम पिवळा क्विंटल 84 4100 4950 4525
सेनगाव पिवळा क्विंटल 150 4500 5000 4800
पाथरी पिवळा क्विंटल 23 4800 4900 4850
पालम पिवळा क्विंटल 18 4900 5200 4950
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3060 4500 5250 5000
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2137 4800 5135 5000
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 104 4200 5000 4850
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 180 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 98 4800 5090 5045
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 65 4500 5140 4800
काटोल पिवळा क्विंटल 130 4651 5011 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 111 4550 5250 5050
पुलगाव पिवळा क्विंटल 35 4912 5040 5000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 610 4800 5100 5050
देवणी पिवळा क्विंटल 49 5090 5170 5130
23/03/2023
येवला --- क्विंटल 42 4501 5070 4970
लासलगाव --- क्विंटल 388 3000 5214 5151
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 226 3000 5140 5000
शहादा --- क्विंटल 36 4877 4877 4877
बार्शी --- क्विंटल 43 5050 5100 5050
चंद्रपूर --- क्विंटल 266 4800 5185 5090
नंदूरबार --- क्विंटल 5 4850 5000 4975
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 11 4752 4851 4800
पाचोरा --- क्विंटल 40 4800 4908 4851
उदगीर --- क्विंटल 4000 5130 5192 5161
श्रीरामपूर --- क्विंटल 16 4300 4600 4500
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 3 4400 4400 4400
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 1024 5051 5141 5100
शिरुर --- क्विंटल 3 4600 4700 4700
तुळजापूर --- क्विंटल 45 5000 5051 5025
मानोरा --- क्विंटल 470 4751 5161 4995
मोर्शी --- क्विंटल 315 4800 5000 4900
राहता --- क्विंटल 26 4699 5085 5050
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 165 4709 5251 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 107 4875 5145 5020
अमरावती लोकल क्विंटल 4539 4750 5066 4908
सांगली लोकल क्विंटल 250 5100 5350 5225
परभणी लोकल क्विंटल 75 5000 5110 5050
नागपूर लोकल क्विंटल 319 4550 5020 4903
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 4800 4800 4800
मनमाड लोकल क्विंटल 2 3700 5060 4910
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4880 5231 5055
कोपरगाव लोकल क्विंटल 179 4500 5087 4949
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 42 4200 4550 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 660 4050 5150 4700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 14 4500 4650 4575
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 244 4400 5251 5070
लातूर पिवळा क्विंटल 13242 4910 5224 5100
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1140 4890 5105 5050
जालना पिवळा क्विंटल 2118 4200 5100 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 3212 4100 5165 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 423 4700 5145 4922
मालेगाव पिवळा क्विंटल 50 4250 4971 4903
चिखली पिवळा क्विंटल 850 4650 5075 4865
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2465 4200 5150 4670
बीड पिवळा क्विंटल 100 4921 5040 4976
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4850 5150 5000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1400 4605 5065 4850
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 9 4700 4851 4750
वर्धा पिवळा क्विंटल 157 4850 5050 4950
भोकर पिवळा क्विंटल 2 5000 5009 5004
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 112 4800 5000 4900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 42 4825 5030 4975
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1800 4890 5175 5025
मलकापूर पिवळा क्विंटल 277 4500 5075 4825
दिग्रस पिवळा क्विंटल 155 5140 5195 5175
वणी पिवळा क्विंटल 195 4845 5045 5000
सावनेर पिवळा क्विंटल 45 4325 4823 4650
जामखेड पिवळा क्विंटल 4 4000 4800 4400
शिरपूर पिवळा क्विंटल 4 4600 4600 4600
गेवराई पिवळा क्विंटल 45 4411 4946 4675
परतूर पिवळा क्विंटल 17 4900 5050 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 5150 5200 5150
मनवत पिवळा क्विंटल 67 5025 5100 5100
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 175 4575 4950 4730
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 103 4500 5126 4650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 4800 5000 4900
वरोरा पिवळा क्विंटल 81 4300 5130 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4990 4990 4990
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 480 4600 5151 5000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 261 5051 5141 5096
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 369 4600 5325 5200
मुरुम पिवळा क्विंटल 175 4855 5000 4928
उमरगा पिवळा क्विंटल 12 4800 4900 4890
सेनगाव पिवळा क्विंटल 180 4500 5000 4800
पाथरी पिवळा क्विंटल 17 4350 4900 4701
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4107 4800 5260 5100
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1937 4900 5140 5000
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 197 4200 5050 5000
राजूरा पिवळा क्विंटल 113 4750 5060 4974
भिवापूर पिवळा क्विंटल 50 4700 4990 4845
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 50 4500 5225 4800
काटोल पिवळा क्विंटल 150 4400 5039 4650
मांढळ पिवळा क्विंटल 39 4300 4800 4535
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 54 4600 5075 4925
पुलगाव पिवळा क्विंटल 56 4500 5025 4950
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 850 4800 5050 4950
आर्णी पिवळा क्विंटल 900 4800 5190 5000
देवणी पिवळा क्विंटल 66 5032 5200 5116
22/03/2023
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 163 3000 5116 5000
बार्शी --- क्विंटल 460 5050 5150 5100
माजलगाव --- क्विंटल 897 4400 5051 5000
नंदूरबार --- क्विंटल 46 4000 5040 4500
सिन्नर - वडांगळी --- क्विंटल 5 3600 5100 5000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 13 4751 5100 4900
श्रीरामपूर --- क्विंटल 50 4800 5100 5000
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 61 4300 4925 4700
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 640 4800 5151 5100
सेलु --- क्विंटल 176 4500 5051 4950
तुळजापूर --- क्विंटल 40 5051 5051 5051
राहता --- क्विंटल 39 4676 5071 4880
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 122 5151 5294 5250
परभणी लोकल क्विंटल 110 5050 5100 5080
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 10 3000 5030 4575
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 76 4800 5135 5100
लातूर पिवळा क्विंटल 14788 5000 5261 5150
बीड पिवळा क्विंटल 283 4800 5100 5020
पैठण पिवळा क्विंटल 4 4621 4621 4621
जिंतूर पिवळा क्विंटल 176 4910 5171 5051
जामखेड पिवळा क्विंटल 72 4000 4800 4400
परतूर पिवळा क्विंटल 13 4800 4940 4900
मनवत पिवळा क्विंटल 342 4725 5161 5125
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1300 4550 5140 5000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 143 4701 5050 4975
केज पिवळा क्विंटल 803 5051 5252 5100
चाकूर पिवळा क्विंटल 387 4772 5211 5089
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1002 4600 5501 5151
मुरुम पिवळा क्विंटल 12 4950 5000 4975
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 5000 5200 5100
बसमत पिवळा क्विंटल 1510 4510 5161 5092
सेनगाव पिवळा क्विंटल 170 4500 5000 4800
पाथरी पिवळा क्विंटल 161 4725 5000 4811
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 153 4000 5000 4800
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 540 4200 5050 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 220 5000 5200 5100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 270 4875 5121 4998
बोरी पिवळा क्विंटल 29 5000 5050 5050
21/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 48 3500 4925 4212
लासलगाव --- क्विंटल 340 3000 5177 5140
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 160 3000 5125 5000
बार्शी --- क्विंटल 183 4700 5100 5050
औरंगाबाद --- क्विंटल 16 4646 4851 4748
चंद्रपूर --- क्विंटल 263 4850 5105 5060
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 12 4801 4852 4825
पाचोरा --- क्विंटल 75 4910 4960 4940
सिल्लोड --- क्विंटल 9 4900 5000 5000
श्रीगोंदा --- क्विंटल 20 4300 4300 4300
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 4700 4700 4700
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 10 4300 4600 4500
रिसोड --- क्विंटल 2850 4950 5185 5050
शिरुर --- क्विंटल 9 4900 4900 4900
कन्न्ड --- क्विंटल 1 4750 4750 4750
तुळजापूर --- क्विंटल 60 5000 5100 5050
मानोरा --- क्विंटल 945 4600 5180 4907
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 160 4800 5000 4900
राहता --- क्विंटल 16 5000 5076 5050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 4500 4500 4500
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 179 4300 5300 5250
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4800 4900 4850
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 4500 5195 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 4233 4750 5050 4900
सांगली लोकल क्विंटल 100 5200 5500 5350
परभणी लोकल क्विंटल 150 5000 5100 5050
नागपूर लोकल क्विंटल 457 4450 5040 4893
अमळनेर लोकल क्विंटल 13 5000 5000 5000
मनमाड लोकल क्विंटल 3 4200 5090 4842
कोपरगाव लोकल क्विंटल 68 4631 5089 4911
मेहकर लोकल क्विंटल 1190 4050 5140 4700
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 178 4800 5231 5130
बारामती पिवळा क्विंटल 382 4000 5070 5050
जालना पिवळा क्विंटल 1687 4900 5091 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 2569 4000 5130 5050
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1271 4700 5150 4925
आर्वी पिवळा क्विंटल 66 4200 5010 4800
चिखली पिवळा क्विंटल 650 4520 5010 4765
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1756 4200 5120 4635
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4750 5070 4850
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4750 5175 5000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 69 4810 5005 4930
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 55 5100 5300 5250
भोकर पिवळा क्विंटल 4 5009 5009 5009
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 193 4800 5000 4900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1650 4870 5160 5005
खामगाव पिवळा क्विंटल 4668 4550 5125 4837
मलकापूर पिवळा क्विंटल 275 4365 5105 4950
वणी पिवळा क्विंटल 224 4985 5040 5000
सावनेर पिवळा क्विंटल 31 4410 4753 4650
जामखेड पिवळा क्विंटल 9 4000 4500 4250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 15 4312 4931 4400
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 150 4300 4900 4600
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 103 4500 5126 4650
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1200 4400 5175 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 142 4600 4911 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4100 4980 4801
तासगाव पिवळा क्विंटल 22 5060 5230 5160
सेनगाव पिवळा क्विंटल 220 4500 5100 5000
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2164 4850 5140 5000
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 157 4000 5000 4800
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 66 4100 5000 4600
राजूरा पिवळा क्विंटल 95 4800 5045 4925
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 50 4500 5225 4800
काटोल पिवळा क्विंटल 60 4680 5081 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 68 4725 5170 4925
पुलगाव पिवळा क्विंटल 42 4900 5015 4970
सिंदी पिवळा क्विंटल 150 4450 5000 4860
20/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 30 4800 4900 4850
येवला --- क्विंटल 30 4700 5100 5070
अमरावती --- क्विंटल 3549 4800 5100 4950
लासलगाव --- क्विंटल 397 3400 5251 5160
शहादा --- क्विंटल 77 4750 5131 5051
बार्शी --- क्विंटल 8 5000 5000 5000
माजलगाव --- क्विंटल 284 4600 5003 4900
चंद्रपूर --- क्विंटल 202 4950 5130 5080
नंदूरबार --- क्विंटल 34 4980 5030 5000
पाचोरा --- क्विंटल 65 4870 5000 4921
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 4300 4700 4600
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 961 4776 5151 5077
रिसोड --- क्विंटल 3350 4920 5130 5000
शिरुर --- क्विंटल 16 4600 5100 4900
तुळजापूर --- क्विंटल 70 5000 5100 5050
मोर्शी --- क्विंटल 312 4800 5050 4925
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 220 4500 5100 4700
राहता --- क्विंटल 17 4705 5041 5000
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 98 4285 5300 5250
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 4750 5175 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 161 4521 5000 4880
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4600 4830 4830
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4925 5206 5065
कोपरगाव लोकल क्विंटल 48 4500 5077 4900
मेहकर लोकल क्विंटल 960 4050 5210 4800
लाखंदूर लोकल क्विंटल 21 4400 4500 4450
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 172 4251 5150 5125
लातूर पिवळा क्विंटल 10792 4960 5223 5100
जालना पिवळा क्विंटल 2880 4350 5100 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 992 4875 5095 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 30 4891 4986 4968
चिखली पिवळा क्विंटल 680 4510 5020 4765
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2464 4300 5220 4725
बीड पिवळा क्विंटल 74 4648 5041 4956
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4750 5150 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 84 4850 5000 4925
भोकर पिवळा क्विंटल 42 4747 5060 4903
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 214 4850 4950 4900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 56 5000 5068 5000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1800 4850 5180 5005
खामगाव पिवळा क्विंटल 4319 4025 5125 4575
मलकापूर पिवळा क्विंटल 285 4600 5060 4920
वणी पिवळा क्विंटल 215 4765 5045 4900
सावनेर पिवळा क्विंटल 11 4550 4855 4725
जामखेड पिवळा क्विंटल 83 4000 4800 4400
शिरपूर पिवळा क्विंटल 1 4799 4799 4799
गेवराई पिवळा क्विंटल 87 4472 4949 4700
परतूर पिवळा क्विंटल 51 4900 5100 5051
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 31 5150 5200 5150
मनवत पिवळा क्विंटल 50 4500 5156 5100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 87 4500 5088 4700
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1000 4750 5150 4900
वरोरा पिवळा क्विंटल 146 4500 5000 4800
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 11 5020 5050 5030
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 4001 5020 4901
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 50 4300 5040 4940
केज पिवळा क्विंटल 324 4900 5060 5000
चाकूर पिवळा क्विंटल 109 4930 5161 5015
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 156 5051 5177 5114
मुखेड पिवळा क्विंटल 6 5200 5200 5200
उमरी पिवळा क्विंटल 16 4850 4900 4875
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 655 4600 5350 5200
मुरुम पिवळा क्विंटल 476 4600 5005 4706
उमरगा पिवळा क्विंटल 37 4201 4990 4901
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 98 5000 5200 5100
बसमत पिवळा क्विंटल 272 4975 5160 5095
सेनगाव पिवळा क्विंटल 170 4600 5100 5000
पालम पिवळा क्विंटल 21 4800 5100 4950
मंगरुळपीर पिवळा नग 4015 4800 5260 5100
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1827 4800 5150 5000
नांदूरा पिवळा क्विंटल 550 4300 5041 5041
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 92 4100 5000 4500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 200 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 260 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 69 4850 5095 4970
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 50 4500 5105 4700
काटोल पिवळा क्विंटल 135 4331 5051 4550
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 39 4500 4975 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 67 4450 5000 4800
सिंदी पिवळा क्विंटल 255 4760 5010 4950
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 615 4800 5175 5100

आजचा सोयाबीन भाव,सोयाबीन चे आजचे भाव.bajar bhav soybean,आजचे सोयाबीन भाव,सोयाबीनचे बाजार भाव,सोयाबीन बाजार भाव आजचे,soyabean bhav today,सोयाबीनचे आजचे भाव,soyabean bhav,सोयाबीन आजचे भाव,soyabean bajarbhav today,सोयाबीनचे आजचे बाजार भाव,soybean bajar bhav today,आजचे सोयाबीनचे भाव,सोयाबीन भाव महाराष्ट्र 2023, सोयाबीन भाव 2023 today महाराष्ट्र, सोयाबीन आजचे बाजार भाव महाराष्ट्र 2023, सोयाबीन बाजार भाव 2023, सोयाबीन बाजार भाव महाराष्ट्र 2023,krushi kranti bajar bhav, soybean bhav today, krushikranti bajar bhav, todays soybean rate, todays soybean market rate, सोयाबीन भाव आजचा,soybean bajar bhav,सोयाबीन भाव महाराष्ट्र,soybean bazar bhav today maharashtra,soyabean rate today,सोयाबीन चे आजचे बाजार भाव,krushi kranti.comखात्रीशीर जाहिराती