शेतमाल: काजू
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/07/2024
मंबई लोकल क्विंटल 258 75000 100000 87500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 258
15/07/2024
मंबई लोकल क्विंटल 180 75000 100000 87500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 180
13/07/2024
मंबई लोकल क्विंटल 214 75000 100000 87500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 214
12/07/2024
मंबई लोकल क्विंटल 55 75000 100000 87500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 55
11/07/2024
मंबई लोकल क्विंटल 4697 2700 6500 4600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4697
10/07/2024
मंबई लोकल क्विंटल 333 75000 110000 92500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 333
09/07/2024
मंबई लोकल क्विंटल 180 75000 110000 92500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 180

शेअर करा