बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे तूर बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 2 7410 7500 7500
भोकर --- क्विंटल 34 6000 8009 7004
कारंजा --- क्विंटल 1300 7800 8900 8550
श्रीगोंदा --- क्विंटल 7 6600 6600 6600
मुदखेड --- क्विंटल 7 7000 7200 7100
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 8150 8700 8425
मुरुम गज्जर क्विंटल 104 7701 8500 8100
अकोला लाल क्विंटल 2413 5500 8800 7900
अमरावती लाल क्विंटल 3459 8250 8751 8500
धुळे लाल क्विंटल 6 7270 7270 7270
मालेगाव लाल क्विंटल 37 3351 8100 7951
चिखली लाल क्विंटल 430 7010 8400 7705
नागपूर लाल क्विंटल 2456 7600 8476 8257
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 67 8000 8400 8200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 800 7825 8705 8465
मलकापूर लाल क्विंटल 1325 7900 9000 8500
दिग्रस लाल क्विंटल 126 8000 8700 8575
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 7700 7800 7700
मुखेड लाल क्विंटल 11 8000 8100 8050
तुळजापूर लाल क्विंटल 10 7800 8500 8200
पालम लाल क्विंटल 16 7700 7800 7700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 65 8500 8760 8650
राजूरा लाल क्विंटल 49 7905 8445 8365
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 94 7150 8420 7550
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 400 7750 8205 8150
देवळा लाल क्विंटल 12 6355 7900 7490
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 7 6600 8400 7800
अहमहपूर लोकल क्विंटल 240 7500 8340 7950
लाखंदूर लोकल क्विंटल 13 7400 7500 7450
काटोल लोकल क्विंटल 194 5200 8351 7550
देगलूर पांढरा क्विंटल 159 7775 8282 8028
माजलगाव पांढरा क्विंटल 72 7600 8200 8100
बीड पांढरा क्विंटल 38 6200 8800 8286
शेवगाव - भोदेगाव पांढरा क्विंटल 18 7900 7900 7900
गेवराई पांढरा क्विंटल 59 7500 8325 7900
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 7500 8000 7800
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 10 8000 8600 8400
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 39 8000 8500 8383
26/03/2023
सिल्लोड --- क्विंटल 10 7100 7300 7300
उदगीर --- क्विंटल 1055 8000 8700 8350
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 2 7600 7600 7600
शिरुर --- क्विंटल 1 6500 6500 6500
कन्न्ड --- क्विंटल 2 7600 7900 7750
रामटेक --- क्विंटल 110 7700 8400 8050
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 105 7025 8000 7375
तुमसर लोकल क्विंटल 15 7500 8000 7800
काटोल लोकल क्विंटल 291 6500 8451 7550
मांढळ लोकल क्विंटल 16 6905 7400 7069
25/03/2023
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 7551 7551 7551
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 7475 7700 7500
पैठण --- क्विंटल 60 7701 7870 7790
उदगीर --- क्विंटल 1050 8325 8800 8562
भोकर --- क्विंटल 28 7459 7769 7614
कारंजा --- क्विंटल 1100 7510 8395 8070
रिसोड --- क्विंटल 700 7965 8470 8200
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1 7500 7500 7500
शिरुर --- क्विंटल 1 6800 6800 6800
देवणी --- क्विंटल 13 8000 8210 8105
हिंगोली गज्जर क्विंटल 165 7900 8500 8200
मुरुम गज्जर क्विंटल 50 7000 8585 7793
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2000 7500 7000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 16 7451 7671 7500
सोलापूर लाल क्विंटल 11 7500 8030 7800
अकोला लाल क्विंटल 3229 5500 8700 8100
अमरावती लाल क्विंटल 3156 7850 8325 8087
धुळे लाल क्विंटल 3 7065 7065 7065
मालेगाव लाल क्विंटल 68 3000 7811 7651
चिखली लाल क्विंटल 411 7001 8201 7601
नागपूर लाल क्विंटल 2560 7700 8500 8300
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4302 7900 9475 8620
पाचोरा लाल क्विंटल 20 7611 7900 7822
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 82 7800 8200 8000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1000 7850 8400 8055
खामगाव लाल क्विंटल 3519 5500 8500 7000
मलकापूर लाल क्विंटल 1360 7700 8615 8260
सावनेर लाल क्विंटल 815 8021 8221 8121
शिरपूर लाल क्विंटल 4 6650 7500 7321
परतूर लाल क्विंटल 4 8000 8150 8086
वरोरा लाल क्विंटल 13 6500 7400 7000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 15 8001 8326 8163
किनवट लाल क्विंटल 49 7500 7800 7700
मुखेड लाल क्विंटल 14 7260 7700 7430
राजूरा लाल क्विंटल 25 7800 7800 7800
पुलगाव लाल क्विंटल 58 7900 8395 8180
सिंदी लाल क्विंटल 24 7550 8150 7860
दुधणी लाल क्विंटल 394 7080 8340 7700
उमरेड लोकल क्विंटल 208 6000 8085 7650
अहमहपूर लोकल क्विंटल 180 7500 7900 7700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 51 7300 7500 7400
येवला नं. १ क्विंटल 3 6800 7500 7350
जालना पांढरा क्विंटल 542 6700 8415 8000
देगलूर पांढरा क्विंटल 50 7251 8141 7696
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 6 7600 8000 7800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 27 7300 7850 7700
बीड पांढरा क्विंटल 15 7600 8231 8013
पाचोरा पांढरा क्विंटल 10 7550 7700 7621
भोकरदन पांढरा क्विंटल 9 7050 7150 7100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 8 7950 7950 7950
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 140 7800 8261 8100
गेवराई पांढरा क्विंटल 81 7000 7999 7500
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 29 7576 8145 7981
परतूर पांढरा क्विंटल 5 7300 8000 7700
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 7000 7755 7500
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 26 8000 8250 8125
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 7000 8000 7500
24/03/2023
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 2 7351 7700 7351
दोंडाईचा --- क्विंटल 6 7400 7752 7600
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 1 7330 7330 7330
बार्शी --- क्विंटल 139 7350 7900 7800
चंद्रपूर --- क्विंटल 186 7500 8350 8000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 7401 7401 7401
पैठण --- क्विंटल 30 7831 7930 7846
उदगीर --- क्विंटल 815 8300 8651 8475
भोकर --- क्विंटल 29 7500 7750 7625
कारंजा --- क्विंटल 1500 7500 8560 8150
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 6600 6600 6600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
रिसोड --- क्विंटल 920 7810 8490 8150
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 4 7500 7700 7500
शिरुर --- क्विंटल 1 6000 6000 6000
कन्न्ड --- क्विंटल 2 7000 7750 7350
मानोरा --- क्विंटल 323 7300 8352 7875
देवणी --- क्विंटल 5 8090 8161 8125
हिंगोली गज्जर क्विंटल 185 8000 8560 8280
मुरुम गज्जर क्विंटल 24 8300 8311 8305
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 7250 7471 7381
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 5703 5703 5703
साक्री हायब्रीड क्विंटल 70 5500 7380 6500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 6000 7500 7000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 9 7400 7600 7550
लातूर लाल क्विंटल 1341 7701 8450 8300
धर्माबाद लाल क्विंटल 65 6690 7845 7500
अकोला लाल क्विंटल 2525 6920 8630 8200
अमरावती लाल क्विंटल 3147 7800 8350 8075
धुळे लाल क्विंटल 10 6900 7300 7100
जळगाव लाल क्विंटल 4 7100 7300 7300
यवतमाळ लाल क्विंटल 357 7800 8695 8247
आर्वी लाल क्विंटल 502 7400 8240 7800
चिखली लाल क्विंटल 321 7150 8230 7690
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3846 7800 9325 8540
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 300 7750 8400 8000
पाचोरा लाल क्विंटल 15 7539 7911 7700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 84 7800 8100 7950
खामगाव लाल क्विंटल 4643 6500 8475 7487
मलकापूर लाल क्विंटल 2370 7320 8650 8230
दिग्रस लाल क्विंटल 105 7700 8235 8080
वणी लाल क्विंटल 243 7495 8600 8000
सावनेर लाल क्विंटल 841 7820 8190 8025
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 7399 7399 7399
शिरपूर लाल क्विंटल 9 5500 7300 6831
परतूर लाल क्विंटल 5 8000 8300 8270
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 7500 7700 7500
वरोरा लाल क्विंटल 94 6500 7950 7300
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 12 7050 7400 7200
नांदगाव लाल क्विंटल 7 3000 7550 7251
मंठा लाल क्विंटल 8 8000 8026 8000
चाकूर लाल क्विंटल 27 7300 7931 7807
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 39 8000 8370 8185
किनवट लाल क्विंटल 48 7300 7500 7400
मुखेड लाल क्विंटल 14 7650 7760 7720
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 7000 7500 7500
सेनगाव लाल क्विंटल 180 7500 8100 7800
पालम लाल क्विंटल 17 7550 7800 7650
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 612 4800 8465 7800
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 131 7000 8050 7750
पांढरकवडा लाल क्विंटल 70 7900 8230 8150
भंडारा लाल क्विंटल 1 7200 7200 7200
राजूरा लाल क्विंटल 94 7550 8125 7885
कळमेश्वर लाल क्विंटल 325 7500 8340 8000
नरखेड लाल क्विंटल 11 7600 7822 7700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 107 7100 8000 7500
पुलगाव लाल क्विंटल 58 7665 8500 8150
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 192 7800 8300 8200
देवळा लाल क्विंटल 12 6105 7435 7000
दुधणी लाल क्विंटल 376 7200 8400 7800
वर्धा लोकल क्विंटल 117 8150 8450 8250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 7000 7700 7500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 5 6602 8301 7700
अहमहपूर लोकल क्विंटल 180 7500 7900 7700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 10 7200 7300 7250
काटोल लोकल क्विंटल 274 6651 8300 7250
येवला नं. १ क्विंटल 6 6001 7413 6800
जालना पांढरा क्विंटल 451 7300 8300 8000
देगलूर पांढरा क्विंटल 114 7801 8141 7971
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 23 7400 7850 7625
माजलगाव पांढरा क्विंटल 142 7000 7951 7800
बीड पांढरा क्विंटल 21 7001 8221 8012
पाचोरा पांढरा क्विंटल 5 7460 7491 7481
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 7000 7500 7250
शेवगाव पांढरा क्विंटल 35 7700 8000 7700
शेवगाव - भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 7800 7800 7800
करमाळा पांढरा क्विंटल 2 7000 7800 7000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 120 7700 8250 7950
गेवराई पांढरा क्विंटल 66 7700 8049 7800
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 20 5900 8100 7500
परतूर पांढरा क्विंटल 9 7500 7900 7800
मंठा पांढरा क्विंटल 2 7801 7801 7801
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 61 8000 8242 8121
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 9 6800 7868 7600
23/03/2023
दोंडाईचा --- क्विंटल 29 7200 7750 7600
बार्शी --- क्विंटल 1 3500 3500 3500
चंद्रपूर --- क्विंटल 133 7500 8290 8000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 10 6852 7500 7175
उदगीर --- क्विंटल 940 8251 8600 8425
भोकर --- क्विंटल 5 7500 7551 7525
कारंजा --- क्विंटल 1750 7475 8475 8050
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 13 7400 7700 7500
मनवत --- क्विंटल 43 7700 8050 8000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 5 7500 7800 7500
कन्न्ड --- क्विंटल 4 7100 7701 7400
मानोरा --- क्विंटल 315 6100 8235 7620
मोर्शी --- क्विंटल 765 7800 8262 8031
रामटेक --- क्विंटल 110 7500 8150 7825
राहता --- क्विंटल 2 7050 7050 7050
देवणी --- क्विंटल 11 7890 8220 8055
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 7850 8405 8127
मुरुम गज्जर क्विंटल 50 8000 8200 8100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 6700 7350 7201
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 6200 7600 7000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 12 7225 7400 7300
बारामती लाल क्विंटल 7 6000 7401 7000
लातूर लाल क्विंटल 2361 7601 8480 8300
धर्माबाद लाल क्विंटल 30 7000 7775 7450
अकोला लाल क्विंटल 2466 6000 8450 7900
अमरावती लाल क्विंटल 2376 7650 8200 7925
धुळे लाल क्विंटल 22 6305 7175 7000
यवतमाळ लाल क्विंटल 422 7600 8245 7922
मालेगाव लाल क्विंटल 18 4200 7731 7451
चिखली लाल क्विंटल 395 7000 8160 7580
नागपूर लाल क्विंटल 3075 7500 8375 8156
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3135 7800 9150 8260
पवनी लाल क्विंटल 5 7250 7250 7250
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 300 7550 7800 7600
अमळनेर लाल क्विंटल 4 7175 7200 7200
चाळीसगाव लाल क्विंटल 20 7000 7511 7300
पाचोरा लाल क्विंटल 25 7780 7811 7791
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 53 7600 8000 7800
जिंतूर लाल क्विंटल 22 7800 8025 8001
मलकापूर लाल क्विंटल 870 7700 8570 8045
दिग्रस लाल क्विंटल 71 7755 8035 7895
वणी लाल क्विंटल 115 7800 8110 8000
सावनेर लाल क्विंटल 811 7775 8151 8000
कोपरगाव लाल क्विंटल 11 6500 7200 7181
शिरपूर लाल क्विंटल 5 7100 7300 7200
रावेर लाल क्विंटल 2 7600 7600 7600
परतूर लाल क्विंटल 5 7800 8000 7900
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 7700 7800 7700
तेल्हारा लाल क्विंटल 300 7350 8100 7860
चांदूर बझार लाल क्विंटल 278 7500 8331 7981
मेहकर लाल क्विंटल 640 7200 8200 7650
वरोरा लाल क्विंटल 102 6600 7895 7200
नांदगाव लाल क्विंटल 14 5100 7520 7251
दौंड लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 25 7941 8200 8070
किनवट लाल क्विंटल 46 7400 7500 7450
मुखेड लाल क्विंटल 13 7700 7750 7725
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 7300 7300 7300
उमरगा लाल क्विंटल 2 7700 7890 7700
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 568 6800 8250 7700
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 233 7000 7900 7600
पांढरकवडा लाल क्विंटल 75 7700 8270 8150
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 7000 7200 7100
भंडारा लाल क्विंटल 1 6500 6500 6500
राजूरा लाल क्विंटल 29 7085 7780 7485
कळमेश्वर लाल क्विंटल 210 7500 8200 7800
नरखेड लाल क्विंटल 2 7500 7700 7600
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 92 7000 7775 7350
पुलगाव लाल क्विंटल 49 7755 8425 8000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 270 7800 8100 8020
देवळा लाल क्विंटल 5 6705 7365 7105
दुधणी लाल क्विंटल 223 7000 8300 7700
उमरेड लोकल क्विंटल 350 7000 8100 7500
वर्धा लोकल क्विंटल 47 7475 8125 7950
तुमसर लोकल क्विंटल 35 7500 7900 7600
अहमहपूर लोकल क्विंटल 150 7500 7900 7700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 24 7200 7300 7250
भिवापूर लोकल क्विंटल 40 7150 7350 7250
काटोल लोकल क्विंटल 175 7000 8235 7550
येवला नं. १ क्विंटल 6 6180 7400 7351
जालना पांढरा क्विंटल 604 4500 8150 7650
बीड पांढरा क्विंटल 31 6500 8170 7790
पाचोरा पांढरा क्विंटल 15 7400 7530 7451
शेवगाव - भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 7600 7600 7600
करमाळा पांढरा क्विंटल 4 7100 7900 7500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 121 7500 8300 7900
गेवराई पांढरा क्विंटल 70 7500 7938 7720
परतूर पांढरा क्विंटल 7 7600 7740 7650
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 6 7000 7800 7600
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 16 6000 7665 7400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 46 7850 8150 8000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 16 7000 7801 7600
पाथरी पांढरा क्विंटल 8 6950 7800 7750
22/03/2023
बार्शी --- क्विंटल 8 7800 8100 8000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 30 7000 7500 7405
नंदूरबार --- क्विंटल 12 6200 7146 6700
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 7100 7100 7100
पैठण --- क्विंटल 8 7790 7790 7790
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 6100 6100 6100
मनवत --- क्विंटल 261 7150 8150 8000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 8 7200 7700 7500
मंगळवेढा --- क्विंटल 2 7310 7600 7600
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 8112 8112 8112
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 7200 7390 7301
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 6000 7500 7000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 31 7300 7581 7400
लातूर लाल क्विंटल 2787 7850 8401 8250
अक्कलकोट लाल क्विंटल 34 7701 8300 8000
जिंतूर लाल क्विंटल 101 7800 8251 8050
परतूर लाल क्विंटल 10 7700 7900 7800
सेलु लाल क्विंटल 22 7831 7930 7900
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 3 7851 7851 7851
चाकूर लाल क्विंटल 122 5139 8000 7616
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 7000 7800 7600
सेनगाव लाल क्विंटल 90 7550 8050 7660
सोनपेठ लाल क्विंटल 135 6801 8125 7551
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 8 6501 8000 7700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 154 7251 7800 7700
बीड पांढरा क्विंटल 42 7301 8271 8048
जामखेड पांढरा क्विंटल 8 7000 7800 7400
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 326 7700 8351 8050
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 25 7400 7800 7500
सेलु पांढरा क्विंटल 31 7761 7860 7800
केज पांढरा क्विंटल 47 7200 7700 7500
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 25 7000 7845 7651
पाथरी पांढरा क्विंटल 15 7700 7800 7750
21/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 29 5500 7800 6650
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 7200 7200 7200
दोंडाईचा --- क्विंटल 42 7550 7750 7600
बार्शी --- क्विंटल 1 7500 7500 7500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 4 3500 7500 4800
चंद्रपूर --- क्विंटल 148 7400 8130 7900
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 7552 7552 7552
पैठण --- क्विंटल 4 7665 7690 7670
भोकर --- क्विंटल 16 6161 7720 6940
कारंजा --- क्विंटल 2000 7300 8160 7790
श्रीगोंदा --- क्विंटल 21 6600 6600 6600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 6500 6500 6500
रिसोड --- क्विंटल 900 7840 8210 8030
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 3 7100 7500 7500
कन्न्ड --- क्विंटल 8 7600 7771 7685
मानोरा --- क्विंटल 546 6300 7940 7389
मोर्शी --- क्विंटल 198 7400 7800 7600
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 190 6400 7400 6800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 11 6700 7400 7000
अकोला लाल क्विंटल 2455 5500 8505 7500
अमरावती लाल क्विंटल 4269 7750 8100 7925
धुळे लाल क्विंटल 10 6700 7350 7100
यवतमाळ लाल क्विंटल 241 7750 8290 8020
चोपडा लाल क्विंटल 5 7000 7800 7600
आर्वी लाल क्विंटल 225 7400 7940 7800
चिखली लाल क्विंटल 270 7320 8100 7710
नागपूर लाल क्विंटल 2200 7400 8350 8075
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3405 7800 9045 8410
वाशीम लाल क्विंटल 2400 6650 8000 7500
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 300 7550 7800 7600
अमळनेर लाल क्विंटल 30 7111 7300 7300
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 6650 7511 7300
पाचोरा लाल क्विंटल 45 7771 7935 7821
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 89 7400 7800 7600
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1400 7550 8235 7905
खामगाव लाल क्विंटल 3491 6300 8300 7300
मलकापूर लाल क्विंटल 980 7500 8375 7820
वणी लाल क्विंटल 135 7450 8000 7700
सावनेर लाल क्विंटल 921 7500 7958 7830
शिरपूर लाल क्विंटल 15 6700 7250 7000
रावेर लाल क्विंटल 6 6700 7480 7200
तेल्हारा लाल क्विंटल 150 7150 7750 7480
चांदूर बझार लाल क्विंटल 386 7250 8191 7805
मेहकर लाल क्विंटल 660 7200 7950 7600
वरोरा लाल क्विंटल 48 6000 7400 7000
पारोळा लाल क्विंटल 3 7001 7001 7001
यावल लाल क्विंटल 18 5650 6350 6130
नांदगाव लाल क्विंटल 15 3000 7790 7401
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 30 6800 7450 7100
तुळजापूर लाल क्विंटल 10 7800 8200 8000
सेनगाव लाल क्विंटल 90 7500 8000 7650
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 214 7000 7780 7500
बुलढाणा लाल क्विंटल 66 6800 7900 7400
पांढरकवडा लाल क्विंटल 75 7900 8150 8100
भंडारा लाल क्विंटल 4 6800 6800 6800
राजूरा लाल क्विंटल 102 6870 7670 7347
कळमेश्वर लाल क्विंटल 310 7500 8115 7800
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 74 7600 7900 7800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 103 7000 7825 7400
पुलगाव लाल क्विंटल 55 6995 8350 7950
सिंदी लाल क्विंटल 81 7400 8090 7750
देवळा लाल क्विंटल 4 6500 6990 6800
दुधणी लाल क्विंटल 61 7500 8155 7880
उमरेड लोकल क्विंटल 125 6500 7850 7700
वर्धा लोकल क्विंटल 77 7350 7910 7650
काटोल लोकल क्विंटल 179 4001 8026 6800
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2000 6900 8300 7900
जालना पांढरा क्विंटल 253 6900 8000 7650
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 2 7975 7975 7975
पाचोरा पांढरा क्विंटल 3 7485 7511 7500
जामखेड पांढरा क्विंटल 6 7000 7400 7200
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 7751 7751 7751
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 38 7400 8081 7700
परतूर पांढरा क्विंटल 4 7300 7650 7450
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 10 7800 8200 8000
20/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 101 5700 7900 6800
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 7301 7301 7301
शहादा --- क्विंटल 7 6855 6855 6855
दोंडाईचा --- क्विंटल 93 4000 7757 7600
दोंडाईचा - सिंदखेड --- क्विंटल 2 7197 7430 7430
बार्शी --- क्विंटल 60 7000 8000 7600
चंद्रपूर --- क्विंटल 189 7400 8195 7900
नंदूरबार --- क्विंटल 38 6700 7082 6875
भोकर --- क्विंटल 39 7202 7720 7711
कारंजा --- क्विंटल 1700 7300 8205 7800
श्रीगोंदा --- क्विंटल 7 6600 6600 6600
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 26 7500 7701 7500
मनवत --- क्विंटल 46 7500 8200 8000
रिसोड --- क्विंटल 1050 7860 8250 8050
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 10 7000 7700 7500
शिरुर --- क्विंटल 2 6800 7200 7200
कुर्डवाडी --- क्विंटल 2 7450 7450 7450
मोर्शी --- क्विंटल 1050 7800 8250 8025
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 200 7000 7400 7300
अमरावती गज्जर क्विंटल 4032 7700 8400 8050
हिंगोली गज्जर क्विंटल 205 7800 8270 8035
मुरुम गज्जर क्विंटल 60 7800 8200 8000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 6101 7500 7380
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 23 7000 7645 7400
बारामती लाल क्विंटल 27 6000 7790 7500
लातूर लाल क्विंटल 1326 7599 8412 8035
अकोला लाल क्विंटल 936 5500 8730 8400
धुळे लाल क्विंटल 10 6300 7355 6750
यवतमाळ लाल क्विंटल 280 7550 8200 7875
मालेगाव लाल क्विंटल 100 4301 7784 7481
चोपडा लाल क्विंटल 10 7000 7900 7500
आर्वी लाल क्विंटल 37 7500 8000 7800
चिखली लाल क्विंटल 290 7350 8180 7765
नागपूर लाल क्विंटल 1404 7400 8500 8225
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3877 7700 8905 8730
पवनी लाल क्विंटल 6 7400 7400 7400
वाशीम - अनसींग लाल क्विंटल 300 7550 8000 7800
पाचोरा लाल क्विंटल 35 7600 7800 7700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 89 7600 7800 7700
खामगाव लाल क्विंटल 3890 5300 8350 6825
मलकापूर लाल क्विंटल 2040 7075 8400 7840
वणी लाल क्विंटल 117 7585 8055 7800
सावनेर लाल क्विंटल 921 7705 8062 7920
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 7300 7300 7300
शिरपूर लाल क्विंटल 18 6900 7561 7026
रावेर लाल क्विंटल 4 7110 7750 7500
परतूर लाल क्विंटल 5 7700 7951 7880
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 7700 7800 7700
चांदूर बझार लाल क्विंटल 377 7450 8311 7814
मेहकर लाल क्विंटल 520 7200 7985 7700
वरोरा लाल क्विंटल 128 6600 7800 7000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 5 7100 7200 7150
नांदगाव लाल क्विंटल 38 4000 7700 7401
चाकूर लाल क्विंटल 18 6551 7901 7653
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 38 8000 8226 8113
किनवट लाल क्विंटल 45 7500 7700 7600
मुखेड लाल क्विंटल 20 7050 7600 7450
उमरी लाल क्विंटल 9 7400 7500 7450
तुळजापूर लाल क्विंटल 10 7500 8001 7800
उमरगा लाल क्विंटल 3 5050 7700 7600
सेनगाव लाल क्विंटल 90 7200 8000 7500
पालम लाल क्विंटल 35 7300 7900 7600
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 599 5000 8040 7800
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लाल क्विंटल 192 7000 7800 7700
नांदूरा लाल क्विंटल 1050 7600 8540 8540
बुलढाणा लाल क्विंटल 50 7000 7900 7500
भंडारा लाल क्विंटल 4 7000 7100 7080
राजूरा लाल क्विंटल 137 6350 7780 7300
कळमेश्वर लाल क्विंटल 250 7500 8190 7800
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 125 7600 8000 7800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 77 7000 7735 7400
पुलगाव लाल क्विंटल 37 7305 8215 8000
सिंदी लाल क्विंटल 49 7355 7900 7650
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 400 7720 8000 7850
आर्णी लाल क्विंटल 650 8000 8400 8150
देवळा लाल क्विंटल 5 5105 7710 6600
दुधणी लाल क्विंटल 223 6500 8360 7800
वर्धा लोकल क्विंटल 86 7525 8190 7850
तुमसर लोकल क्विंटल 5 7011 7011 7011
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 16 6500 7790 7601
लाखंदूर लोकल क्विंटल 29 7150 7300 7225
काटोल लोकल क्विंटल 279 7101 8061 7550
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1200 6900 8180 7750
येवला नं. १ क्विंटल 101 6101 7430 7176
जालना पांढरा क्विंटल 653 5000 8281 7700
देगलूर पांढरा क्विंटल 92 7700 8146 7923
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 49 7800 8100 7950
माजलगाव पांढरा क्विंटल 39 7100 7680 7600
बीड पांढरा क्विंटल 13 7500 8281 7993
पाचोरा पांढरा क्विंटल 10 7200 7400 7300
जामखेड पांढरा क्विंटल 19 7000 7200 7100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 23 7600 7800 7800
करमाळा पांढरा क्विंटल 8 7700 7800 7700
गेवराई पांढरा क्विंटल 115 7500 8000 7750
परतूर पांढरा क्विंटल 12 7600 7850 7700
तळोदा पांढरा क्विंटल 2 6600 7100 6900
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 18 6601 7711 7300
केज पांढरा क्विंटल 25 7300 7500 7400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 34 7750 8000 7875
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 11 7000 7861 7600
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 15 7500 8300 8000

tur bajar bhav maharashtra,toor bhav today,tur bhav today 2023,tur bazar bhav today,तुर बाजार भाव महाराष्ट्र 2023,तुरीचे आजचे भाव 2023 महाराष्ट्र, तूर भाव महाराष्ट्र 2023, आजचे बाजार भाव तूर, tur bajar bhav today, krushi kranti bajar bhav, तुर, तुर बाजार भाव,tur bajar bhav,tur bhav today, आजचे बाजार भाव, आजचे तुर बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती