बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे उडीद बाजार भाव

27-03-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2023
पुणे --- क्विंटल 4 8000 8800 8400
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 6600 6600 6600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
चिखली काळा क्विंटल 8 4560 5720 5140
देगलूर काळा क्विंटल 6 6100 7000 6550
पवनी काळा क्विंटल 27 6500 6500 6500
लाखंदूर काळा क्विंटल 17 6400 6500 6450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6100 6650 6375
मुरुम लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
26/03/2023
तुमसर लोकल क्विंटल 2 6200 6200 6200
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 7800 8200 8000
25/03/2023
पुणे --- क्विंटल 3 7800 8800 8300
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4401 4401 4401
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 88 5300 6450 5875
चिखली काळा क्विंटल 9 4450 5000 4725
लाखंदूर काळा क्विंटल 17 6500 6600 6550
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
मुरुम लोकल क्विंटल 1 5390 5390 5390
24/03/2023
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 5003 5003 5003
पुणे --- क्विंटल 5 7800 8800 8300
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 6600 6600 6600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 45 4000 6400 5200
लातूर काळा क्विंटल 11 6900 7900 7000
जालना काळा क्विंटल 4 6201 6951 6951
चिखली काळा क्विंटल 10 4500 6400 5450
देगलूर काळा क्विंटल 10 6100 6951 6525
पवनी काळा क्विंटल 27 6500 6500 6500
लाखंदूर काळा क्विंटल 38 6400 6500 6450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 473 8000 10600 9000
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 7800 8200 8000
23/03/2023
पुणे --- क्विंटल 3 8000 8800 8400
बार्शी --- क्विंटल 17 4600 6300 5800
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 4811 6401 5671
लातूर काळा क्विंटल 17 6800 7000 6900
अकोला काळा क्विंटल 3 4400 4400 4400
धुळे काळा क्विंटल 3 4100 4100 4100
जळगाव काळा क्विंटल 31 6000 6000 6000
लाखंदूर काळा क्विंटल 10 6400 6500 6450
बारामती लोकल क्विंटल 5 3800 6000 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
जामखेड लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
तुमसर लोकल क्विंटल 10 6300 6300 6300
मुरुम लोकल क्विंटल 2 5700 5700 5700
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 7800 8200 8000
22/03/2023
पुणे --- क्विंटल 5 7900 8800 8350
बार्शी --- क्विंटल 3 3500 3500 3500
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
लातूर काळा क्विंटल 31 6900 7900 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 105 8000 10600 9000
21/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 82 5200 6300 5750
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 2000 5000 2000
पुणे --- क्विंटल 4 7900 8800 8350
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 54 4500 4601 4575
श्रीगोंदा --- क्विंटल 2 6600 6600 6600
करमाळा --- क्विंटल 1 5900 5900 5900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 45 6500 6500 6500
चिखली काळा क्विंटल 10 5000 6000 5500
दौंड-केडगाव काळा क्विंटल 10 4000 6400 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
सांगली लोकल क्विंटल 150 6600 7000 6800
मुंबई लोकल क्विंटल 294 8000 10600 9000
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 7800 8200 8000
20/03/2023
पुणे --- क्विंटल 3 7800 8600 8200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 2 5101 5101 5101
करमाळा --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 3 3500 3500 3500
लातूर काळा क्विंटल 47 6700 6900 6800
जळगाव काळा क्विंटल 63 5500 6500 6100
शिरपूर काळा क्विंटल 1 7000 7000 7000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3401 4900 4300
लाखंदूर काळा क्विंटल 29 6500 6600 6550
बारामती लोकल क्विंटल 2 4000 5000 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 141 7500 10500 9000
तुमसर लोकल क्विंटल 2 6100 6100 6100
मुरुम लोकल क्विंटल 7 3501 5501 4501
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 7800 8200 8000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5100 5100 5100

krushi kranti bajar bhavखात्रीशीर जाहिराती